สมัครเว็บบาคาร่า สมัครเล่นบาคาร่า สมัครเกมส์บาคาร่า

สมัครเว็บบาคาร่า สมัครเล่นบาคาร่า สมัครเกมส์บาคาร่า สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมัครแทงบาคาร่า สมัครเล่นไพ่ออนไลน์ สมัครไพ่บาคาร่า สมัครไพ่ออนไลน์

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 55.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 38.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้ 1.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2556 เนื่องจาก เทียบกับ 3.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 255

5 รายรับสุทธิที่เป็นของ Steel Excel ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญปรับลด เทียบกับ 15.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญปรับลด ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555

สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 รายรับสุทธิในกลุ่มพลังงานอยู่ที่ 27.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 23.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2555 รายรับสุทธิในกลุ่มกีฬาอยู่ที่ 2.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2556 เทียบกับ 1.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2555 ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายรับสุทธิในกลุ่มพลังงานอยู่ที่ 53.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 37.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2555 รายรับสุทธิในกลุ่มกีฬาอยู่ที่ 2.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2556 เทียบกับ 1.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2555

กำไรสุทธิสำหรับสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมผลประโยชน์ภาษีเงินได้ประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการกลับรายการค่าเผื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุไม่ได้ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการในช่วงปี 2555

บริษัทสร้าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 6.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 เมื่อเทียบกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2555 ซึ่งลดลง 0.1 ล้านดอลลาร์หรือ 1.9% สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทสร้าง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน

11.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 8.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2555 เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านดอลลาร์หรือ 35.7% ดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้การวัดทางการเงินแบบ non-GAAP” ด้านล่างสำหรับคำจำกัดความของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ระบุรายได้และแนวทาง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาก 114 ล้านดอลลาร์ ถึง 127 ล้านดอลลาร์ และ 25 ล้านดอลลาร์ ถึง 29 ล้านดอลลาร์ตามลำดับในรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อ้างอิงจาก ข้อมูลปัจจุบัน บริษัทคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีจะอยู่ในช่วง 22 ล้านดอลลาร์ถึง 26 ล้านดอลลาร์หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้การวัดทางการเงินแบบ non-GAAP

ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP บางอย่างตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึง “EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว” บริษัทฯ ขอนำเสนอ Adjusted EBITDA เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่นักลงทุนเกี่ยวกับ Steel Excel ธุรกิจ และฐานะการเงิน บริษัทกำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนผลกระทบของกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น ดอกเบี้ยรับหรือค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และไม่รวมรายการที่ไม่เกิดซ้ำและไม่ใช่เงินสดบางรายการรวมถึงตามหุ้น ค่าตอบแทน.

อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพทางการเงินภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“US GAAP”) และรายการที่ไม่รวมอยู่ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน ดังนั้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจึงไม่ควรพิจารณาทดแทนรายได้สุทธิหรือกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน หรือการจัดหาเงินทุน เนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณก่อ

นค่าใช้จ่ายเงินสดที่เกิดซ้ำ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้ และไม่ได้ปรับปรุงสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนหรือความต้องการเงินสดที่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ ของธุรกิจ ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นตัวชี้วัดเงินสดที่สามารถนำไปใช้ลงทุนในการเติบโตของธุรกิจได้ มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการในการใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงกำไรและขาดทุนสุทธิที่รับรู้และยังไม่เกิดขึ้นจริงของบริษัทEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงรายได้หรือดอกเบี้ยจ่ายของบริษัEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงข้อกำหนดหรือผลประโยชน์ภาษีเงินได้ของบริษัท หรือข้อกำหนดเงินสดในการจ่ายภาษีเงินได้ของบริษัแม้

ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงินสดในงวดที่บันทึก แต่สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายอาจต้องเปลี่ยนใหม่ในอนาคต และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการเงินสดสำหรับการเปลี่ยนดังกล่าEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมค่าตอบแทนตามหุ้นEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมการด้อยค่าของสินทรัพยEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมการดำเนินการที่ยกเลิก แลEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมรายการที่ไม่เกิดซ้ำและ

ไม่ใช่เงินสดบางรายกาบริษัทชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้โดยอาศัยมาตรการทางการเงินของ US GAAP เป็นหลัก และใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น บริษัทเชืว่าการพิจารณา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ร่วมกับการทบทวนมาตรการทางการเงินของ US GAAP อย่างถี่ถ้วนเป็นวิธีการที่มีข้อมูลมากที่สุดในการวิเคราะห์ SXCL

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วนั้นมาจากรายได้สุทธิที่เป็นของ Steel Excel และการคำนวณดังกล่าวได้อธิบายไว้ข้างต้น เนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่การวัดที่พิจารณาตาม US GAAP และมีความอ่อนไหวต่อการคำนวณที่แตกต่างกัน ดังนั้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจึงอาจเทียบไม่ได้กับการวัดอื่นๆ ที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น วัดรายได้และค่าใช้จ่ายตามนโยบายและขั้นตอนที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555เกี่ยวกับ สตีล เอ็กเซล

Steel Excel ผ่านส่วนธุรกิจสองส่วน นั่นคือ Energy and Sports มุ่งมั่นที่จะเข้าซื้อกิจการ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตของธุรกิจที่ทำกำไร ภาคส่วนพลังงานให้บริการที่ดี การทำงาน และบริการอื่นๆ แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ส่วนกีฬาเป็นเครือข่ายของธุรกิจที่มีแบรนด์แบบมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬา การฝึกอบรม ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคบริษัทตั้งอยู่ในเมืองไวท์ เพลนส์ รัฐนิวยอร์ก (OTC อื่นๆ: SXCL) เว็บไซต์: www.steelexcel.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางส่วนตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของ SXC

L เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน โอกาส และโอกาสในอนาคต SXCL ได้พยายามระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “ควร” “คาดหวัง” “หวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่

านี้อิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน โอกาส หรือโอกาสที่แท้จริงในปี 2556 และมากกว่านั้นแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงความสามารถของเราในการปรับใช้เงินทุนของเราในลักษณะที่เพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุด ความสามารถในการระบุผู้สมัครเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสมหรือโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน การไม่สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ของผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิของเรา ความสามารถในการรวมและจัดการธุรกิจที่ได้มา

ใหม่ของเรา ความผันผวนของความต้องการบริการของเรา ลักษณะที่เป็นอันตรายของการดำเนินงานในอุตสาหกรรมบริการบ่อน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความปลอดภัยอื่น ๆ รวม

ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพเศรษฐกิจทั่วไป แม้ว่า SXCL เชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้ ข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ และไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าผลลัพธ์

ที่แท้จริงจะสอดคล้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ นักลงทุนควรอ่านปัจจัยต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC อย่างละเอียด รวมถึงแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท

Fitch ยืนยันใบรับรอง JPMCC 2012-FL2 Commercial Mortgage Pass-Thru07 สิงหาคม 2556 17:04 น. Eastern Daylight Timeชิคาโก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ต.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ได้ยืนยันคลาสที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดของ JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-FL2 ใบรับรองการส่งผ่านสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รายละเอียดของการดำเนินการจัดเรตจะตามมาในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญมูลนิธิ Portland Parks กิจกรรมและสุขภาพของชุมชนรอบสวนสาธารณะสหรัฐอเมริกา 25,000 เหรียญสหรัฐ
สูตรเพื่อความสำเร็จการศึกษาโภชนาการแบบ Seed-to-Plate และการออกกำลังกายในชั้นเรียน
สหรัฐอเมริกา $25,000

San Antonio Food Bank, การระดมทรัพยากรด้านสุขภาพและการออกกำลังกายในพื้นที่ใกล้เคียง,สหรัฐอเมริกา $300,000

มูลนิธิกีฬาซานอันโตนิโอ, สมัครเว็บบาคาร่า การระดมทรัพยากรด้านสุขภาพและการออกกำลังกายในพื้นที่ใกล้เคียง, สหรัฐอเมริกา , 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐGreat Britain Special Olympics, 2013 National Summer Games , สหราชอาณาจักร , $414,380Spelman College, The Wellness Revolution, สหรัฐอเมริกา, $250,000

Szkolny Zwiazek Sportowy (สมาคมกีฬาโรงเรียน), ผู้ อำนวยความสะดวกด้านกีฬาชั้นนำ 2013, โปแลนด์ , $272,000
Think Detroit Police Athletic League, Inc., 2013 Soccer for Success, สหรัฐอเมริกา , $100,00Udruzenje Gradjana Delpas(สมาคมพลเรือน Delpas), Finding the Right Measure,
เซอร์เบีย , US$315,000

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา, ศูนย์ฝึกอบรมแห่งอเมริกาโคโลราโดสปริงส์: การรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศ, สหรัฐอเมริกา , $250,000
YMCA of Metropolitan Los Angeles, YMCA Gaming Program, สหรัฐอเมริกา , $25,000
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมน้ำ

Alternative Indigenous Development Foundation, Inc., Agos Crest Ram Pump Project ,
ฟิลิปปินส์, $265,565
Anacostia Watershed Society, Anacostia Watershed Environmental Education & Outdoor Recreation, สหรัฐอเมริกา , $25,000
มูลนิธิ Coca-Cola Africa – มูลนิธิสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีระดับโลก , Replenish Africa Initiative (RAIN), แอฟริกา , 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

Europarc Deutschland EV, Old Elbe Klieken – การฟื้นฟูแขนที่ไม่ทำงานของแม่น้ำ,เยอรมนี, 390,000 USD

Earth Day Network Philippines, Inc., โครงการ Agos Ram Pump, ฟิลิปปินส์, $626,93มูลนิธิป่าไม้และทะเลเพื่อชีวิต , การสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชนและลุ่มน้ำคลองย่านประเทศไทย , $139,35มูลนิธิสวัสดิภาพและการวิจัยมนุษย์ลูปิน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ แบบบูรณาการสำหรับเขต Dholpur รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย , $351,56Pronatura M?xico, AC, เก็บน้ำจากบ่อน้ำในเจ็ดชุมชนในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $ 600,000มูลนิธิเพื่อการ กุศล Shenzhen One Foundation โครงการน้ำดื่มประเทศจีน $557,000

Umweltorganisation WWF International Danube-Carpathian Programme, Wetland Restoration of the Mura-Drava-Danube Region, ออสเตรีย, $310,000

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ , สนับสนุนโครงการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในปัจจุบันในประเทศจีน, จีน , $800,000
Chattahoochee River Keeper, Keeping our Rivers and Citizens Healthy,
USA , $25,000

Fundacion Para La Sostenibilidad y la Equidad (Aliarse), The Water Vigilants Program 2013,คอสตาริกา , $60,000

มูลนิธิสีเขียวเกาหลีโครงการรีไซเคิลน้ำฝนประเทศเกาหลี $50,000Pronatura Mexico AC , โครงการเครือข่าย Cistern,เม็กซิโก, $80,000Raleigh International Trust , น้ำสะอาดสำหรับชุมชน, มาเลเซีย , $48,44Sociedad Espanola De Ornitologia , Tancat de la Pipa – การบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติสเปน, 81,400 เหรียญสหรัรีไซเคิล

Bakersfield Arc , โครงการกู้คืนวัสดุ, สหรัฐอเมริกา , $25,000Piedmont Park Conservancy, การรีไซเคิลใน Piedmont Park, USA 20,000 USDSt?da Sverige/Pool2tusen, Clean Beaches and Waters 2013, สวีเดน , USD 300,00ความเข้มแข็งของชุมชนการศึกษา

100 Black Men Of Atlanta, Inc., Project Success Program Continuation , สหรัฐอเมริกา, $50,000American Association of Community Colleges , New Centennial Scholarship Program USA, $55,00มูลนิธิประวัติศาสตร์กองทัพบกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกองทัพบก/สำนักทะเบียหารอเมริกันสหรัฐอเมริกา 1 ล้านเหรียญสหรัมูลนิธิ BGSU, Inc., โครงการมอบทุนการศึกษารุ่นแรกของ Coca-Cola , สหรัฐอเมริกา, $100,000มูลนิธิ Coca-Cola Africa, กองทุนการศึกษา Zawadi Africa, แอฟริกา , $100,000

ชุมชนในโรงเรียนของจอร์เจีย, CIS Network Empowerment Initiative, USA , $200,00Congressional Hispanic Caucus Institute, Inc., Membership Program, USA , $100,00มูลนิธิฮิสแปนิกแห่งซิลิคอนแวลลีย์ , Parent Educational Academy, USA , $50,00สมาคมวิจัยการพัฒนาวัฒนธรรม , โครงการ Coca-Cola Valued Youth Programสหรัฐอเมริกา 1 ล้านเหรียญสหรัJunior Achievement Of Georgia, Inc.,JA Biztown และ JA Finance Park, USA , $100,00KIPP Metro Atlanta Collaborative, KIPP ผ่านวิทยาลัย, สหรัฐอเมริกา , $50,000

Maine Medical Center, Maine Medical Center Education Program, สหรัฐอเมริกา , $50,000National Coalition of 100 Black Women, Inc. , Metropolitan Atlanta Chapter, โครงการทุนการศึกษา Teens on the Move, สหรัฐอเมริกา , $50,000

Okefenokee Swamp Park, โครงการการศึกษาเกี่ยวกับน้ำ Okefenokee, สหรัฐอเมริกา , $49,740Pronatura M?xico, AC, เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการริเริ่มการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของ Coca-Cola ในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $160,000Regents Of The University Of California, Coca-Cola First Generation Scholarship Program,USA , $100,000

Study Hall, Inc., The Study Hall, USA , $100,000Technical College System Of Georgia Foundation, ลดช่องว่างความสำเร็จทางวิชาการและเพิ่มอัตราความสำเร็จของวิทยาลัย, สหรัฐอเมริกา , $100,000สำนักงานย่าน ธอร์นคลิฟฟ์ , Youth Success in School andCommunity, แคนาดา , $50,000กองทุน Thurgood Marshall College Fund , ทุนการศึกษาวิทยาลัยรุ่นแรกของ Coca-Cola,สหรัฐอเมริกา $150,000UNCF , ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นแรกของ Coca-Cola , สหรัฐอเมริกา , $350,00University Of Connecticut Foundation, Inc., Coca-Cola First Generation Fellowship Program,USA, $100,00เอชไอวี/เอดส์ และมาลาเรีย

มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Christian Aid, The Isdell: Flowers Cross Border Malaria Initiative , สหราชอาณาจักร ,500,000 ดอลลาร์มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Episcopal Relief & Development, Netsforlife , USA , $500,000มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Hope Worldwide, Ltd. การดูแลและช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในแอฟริกา แอฟริกา $400,000การพัฒนาเศรษฐกิจ

Chicago Urban League, การพัฒนาแรงงาน: กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ, สหรัฐอเมริกา , $50,000Milwaukee Urban League, โครงการช่วยเหลือการจ้างงาน, สหรัฐอเมริกา , $25,000Pronatura M?xico, AC,การใช้หญ้าหวานอย่างยั่งยืนในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $100,00ส่งเสริมเยาวชน

มูลนิธิ Aga Khan ในสหรัฐอเมริกาส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเยาวชน ,ยูเรเซียและแอฟริกา , $250,00Drogheda Youth Development, การพัฒนาเยาวชนใน Drogheda Town, Ireland, $25,900Philadelphia Youth Network, Inc., WorkReadyPhiladelphia Summer Internship Program 2013สหรัฐอเมริกา, $25,000ฟอรัม NGO ของผู้จัดพิมพ์ , เทศกาลเด็กนานาชาติ – Bookmania, ยูเครน, $20,000
โครงการพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมทีม , โครงการ พี่เลี้ยงเพื่อนร่วมทีม, สหรัฐอเมริกา , $25,000ความคิดริเริ่มของพลเมือง

เทศกาลศิลปะดำแห่งชาติโปรแกรมการศึกษาและสาธารณะ สหรัฐอเมริกา $50,000ศูนย์เสรีภาพรถไฟใต้ดินแห่งชาติ, โครงการฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ,สหรัฐอเมริกา, 100,000 ดอลลารครอบครัว Blue Star, การปรับปรุงขีดความสามารถของอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน , สหรัฐอเมริกา , $50,000กระทบยอดนิวออร์ลีนส์, การสร้างเส้นทางสู่สุขภาพและการพึ่งพาตนเอง, สหรัฐอเมริกา, $25,000
Atlanta Police Foundation, Inc., Public Safety: Next Generation Campaign ,

United States , $300,000Pronatura Mexico AC , การฝึกอบรมการฟื้นฟูป่าเม็กซิโก, เม็กซิโก , $20,000Tampa Bay Watch , โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มหอยนางรม McKay’s Bay,สหรัฐอเมริกา , $25,00ธิ Victor Pinchuk , Zavtra Ua Ecological Summer Camps, ยูเครน , $50,000ronatura M?xico, AC ., การใช้ออริกาโนอย่างยั่งยืในเม็กซิโกกลาง , เม็กซิโก , $100,000
Pronatura M?xico, AC, การพัฒนาแบบจำลองการเลี้ยงไหมในเม็กซิโก , เม็กซิโก , 150,000 USD

มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Citihope International Inc. , โครงการ Sharehope ปี 2013ประเทศสหรัฐอเมริกา $700,000
มลนิธิ Coca-Cola Africa – Medshare International Inc., The Sharehope ,เรเซียและแอฟริกา , $800,00เกี่ยวกับมูลนิธิโคคา-โคลา

ลนิธิโคคา-โคลาได้บริจาคเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนนานาชาติ ซึ่งรวมถึงในด้านการดูแลน้ำ การรีไซเคิลในชุมชน การดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิโคคา-โคลา โปรดไปที่http://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundationเกี่ยวกับบริษัทโคคา-โคลา

บริษัทโคคา-โคลา (NYSE: KO) เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มอบความสดชื่นให้กับผู้บริโภคด้วยเครื่องดื่มอัดลมและเครื่องดื่มนิ่งมากกว่า 500 แบรนด์ นำโดย Coca-Cola แบรนด์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก พอร์ตโฟลิโอการยืนยันได้รับการรับประกันเนื่องจากประสิทธิภาพที่มั่นคงหรือดีขึ้นของหลักประกันพื้นฐานตั้งแต่ออก ณ วันที่จำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2556 ยอดดุลเงินต้นรวมของธุรกรรมยังคงอยู่ที่ 466.3 ล้านดอลลาร์เหมือนกับการออก ไม่มีรายการค้างชำระ เฝ้าระวัง หรือสินเชื่อบริการพิเศษความอ่อนไหวในการให้คะแนน

แนวโน้มอันดับเครดิตคาดว่าจะทรงตัว การอัพเกรดจะถูกจำกัดเนื่องจากความเข้มข้นของธุรกรรมและอายุขัยค่อนข้างสั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอ่อนไหวในการจัดอันดับมีอยู่ในรายงาน ‘JPMCC 2012-FL2’ ลงวันที่ 2 ต.ค. 2555

เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหกของพูลยังคงค้างอยู่: The Carousel Mall, Roosevelt Hotel, Ashford Hotel Portfolio, Curtis Center, Wyvernwood Apartments และ Westin DFW

เงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดในการทำธุรกรรมคือ Carousel Mall (33.2%) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาค 1.5 ล้านเอสเอฟที่ตั้งอยู่ในเมืองซีราคิวส์ รัฐนิวยอร์ก ทรัพย์สินเปิดในปี 1990 และทอดสมอโดย Macy’s, JCPenney, Lord & Taylor และ Bon-Ton ผู้เช่ารายใหญ่ ได้แก่ Best Buy, Sports Authority และ Regal Cinema 17 จอ ห้างสรรพสินค้าเพิ่งได้รับการขยายเพื่อรวมส่วนขยาย Destiny USA ของสถานที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม หลักประกันสำหรับเงินกู้นี้เป็นพื้นที่ดั้งเดิมของ Carousel Mall เท่านั้น หลักประกันเป็นตารางฟุตสำหรับเงินกู้ 1.2 ล้าน SF และไม่รวมพื้นที่ Macy’s และ Lord & Taylor ซึ่งผู้เช่าเป็นเจ้าของ ณ สิ้นปี 2555 ผู้ให้บริการรายงานว่ากระแสเงินสดสุทธิของห้างสรรพสินค้า (NCF) เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาคือ Ashford Hotel Portfolio (16.9%) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงแรม 9 แห่ง รวม 1,337 คีย์ กระจายอยู่ใน 6 รัฐ การจำนองครั้งแรก พร้อมด้วยหนี้บนชั้นลอย 60,000,000 ดอลลาร์ และทุนสปอนเซอร์ใหม่ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ใช้เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเดิมถูกแปลงสภาพในธุรกรรม WBCMT 2007-WHL8 เงินกู้นี้ได้รับการสนับสนุนโดย Ashford Hospitality Trust ซึ่งเป็น REIT ของโรงแรมที่ซื้อขา

ยในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 127 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 27,600 ห้อง Remington Lodging and Hospitality, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสปอนเซอร์ บริหารจัดการที่พักเจ็ดในเก้าแห่ง คุณสมบัติที่เหลือได้รับการจัดการโดยแฟล็กที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้โรงแรมรูสเวลต์ (16.9%) ค้ำประกันโดยโรงแรมบริการเต็มรูปแบบ 1,015 ห้องที่ตั้งอยู่ในมิดทาวน์แมนฮัตตัน สองช่วงตึกทางเหนือของสถานีแกรนด์เซ็นทรัล บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปี 1924 และได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 1997 โดยมีมูลค่า 65 ล้านดอลลาร์ (64,039 ดอลลาร์ต่อห้องต่อห้อง) สิ่ง

อำนวยความสะดวก ได้แก่ ฟิตเนสที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ธุรกิจ และบาร์บนชั้นดาดฟ้า — Mad46 ทรัพย์สินเสร็จสิ้นการปรับปรุงห้องพักมูลค่า 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (7,882 เหรียญสหรัฐต่อห้อง) ในต้นปี 2555 โดย ณ สิ้นปี 2555 รายได้ต่อห้องว่าง (RevPAR) ของ YE ปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 194.60 ดอลลาร์จาก 174.92 ดอลลาร์ในปี 2554

สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บบอลออนไลน์

สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บบอลออนไลน์ สมัครพนันบอล สมัครแทงบอล สมัครบอลออนไลน์ สมัครเว็บพนันบอล สมัครพนันบอลออนไลน์ สมัครเล่นบอล

“การทำโปรแกรมการรับรองของ NESTA ให้สำเร็จทำให้เราเป็นบริษัทฟิตเนสแบบองค์รวมมากขึ้นในระยะยาว” Bruce Cazenave ซีอีโอของ Nautilus กล่าว “การเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมของเราด้วยความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์ทำให้เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย และจะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอนาคตและความสามารถของเราในการช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง”

การรับรองเป็นก้าวแรกสู่ความมุ่งมั่นตลอดชีวิตในการศึกษาด้านฟิตเนส NESTA สนับสนุนหลักสูตรต่อเนื่อง และต้องต่ออายุการรับรองทุกสี่ปีเกี่ยวกับเนสต้า

ตั้งแต่ปี 1992 สมาคมผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายและการกีฬาแห่งชาติ (NESTA) เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชั่นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส โภชนาการและสุขภาพ ตลอดจนเจ้าของสโมสร NESTA ก่อตั้งโดยจอห์น สเปนเซอร์ เอลลิส ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 55,000 คนใน 55 ประเทศ และเป็นหนึ่งในสมาคมฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสมาคมที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NESTA Personal Fitness Trainer Certification โปรดไปที่http://www.nestacertified.com/personal-fitness-trainer-certification/เกี่ยวกับนอติลุ ส อิงค์

Nautilus, Inc. (NYSE: NLS) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ฟิตเนสระดับโลกที่ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ เช่น Nautilus ? , Bowflex ? , Schwinn ?และ Universal ? Nautilus ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ฟิตเนสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านช่องทางโดยตรงและขายปลีก เว็บไซต์: www.nautilusinc.com , www.bowflex.com , www.treadclimber.com , www.schwinnfitness.com www.corebody.com , www.peakfitsystem.com & www.bowflexinsider.com

Timbers Resorts ประกาศเพิ่มคลับ Ritz-Carlton เดิม – ปริญญาตรี Gulch ให้กับ Timbers Collection Portfolio
Timbers Resorts จัดการ ดำเนินการ และรีแบรนด์อดีตสโมสร Ritz-Carlton – ปริญญาตรี Gulch

07 สิงหาคม 2556 08:11 น. Eastern Daylight Timeบีเวอร์ ครีก, โคโลราโด–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2017 Timbers Resorts ซึ่งตั้งอยู่ในโคโลราโด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ประกอบการอิสระรายใหญ่ที่สุดของบูติกรีสอร์ทและเรสซิเดนซ์คลับ จะเข้ามาแทนที่บริษัท Ritz-Carlton Management Company ในฐานะผู้จัดการและผู้ดำเนินการ อดีต

สโมสร Ritz-Carlton – ปริญญาตรี Gulch มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2013 ตั้งอยู่ในหุบเขา Vail Valley ของโคโลราโดบนภูเขา Beaver Creek ภายในชุมชน Bachelor Gulch ที่ได้รับการยกย่อง สโมสรที่อยู่อาศัยบนภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนชื่อและเพิ่มเป็นทรัพย์สินที่สิบสามของ Timbers Collection .

“ในขณะที่เราขยายพอร์ตโฟลิโอของเราต่อไป เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาอสังหาริมทรัพย์ที่พิเศษและไร้กาลเวลาเช่นนี้”

ทวีตนี้เดวิด เบอร์เดน ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Timbers Resorts กล่าวว่า “ในขณะที่เราขยายพอร์ตโฟลิโอของเราต่อไป เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาอสังหาริมทรัพย์ที่พิเศษและไร้กาลเวลาเช่นนี้” “เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ HOA และคณะกรรมการเพื่อให้เจ้าของมีวัฒนธรรม บริการและการต้อนรับคุณภาพสูงที่ Timbers Resorts เป็นที่รู้จัก”

“เนื่องจากคลับของเราขายหมดแล้วและสมาชิกควบคุมมานานหลายปี การสิ้นสุดสัญญาการจัดการที่มีอยู่จึงเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการยืนยันคลับที่ไม่เหมือนใครของเราอย่างเคร่งครัดในฐานะไพรเวทเรสซิเดนซ์คลับ หลังจากกระบวนการ RFP ที่กว้างขวางและละเอียดถี่ถ้วน ตามมาด้วยการลงคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยสมาชิกของเรา เรารู้สึกว่า Timbers Resorts เหมาะสมสำหรับเจ้าของของเราในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อคืนสโมสรของเราไปสู่วิสัยทัศน์เดิม” Michael Mullenix กล่าว ,นายกสมาคมคอนโดมิเนียม อาร์ซีซี-บีจี.

ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะกรรมการ Timbers Resorts จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้บริการในปี 2014 บริการสกีและการผจญภัยบนภูเขาตั้งอยู่ที่ฐานของ Bachelor Gulch และขับเคลื่อนโดย Venture Sports จะยังคงนำเสนอประสบการณ์พิเศษแก่เจ้าของและแขกที่อยู่ภายใต้การบริหาร โดย ทิมเบอร์ส รีสอร์ท

สโมสรเรสซิเดนซ์แห่งนี้ได้รับการตกแต่งด้วยองค์ประกอบการออกแบบสไตล์ตะวันตกที่เป็นแก่นสาร ผสมผสานกับความหรูหราทันสมัย ??โดยผสมผสานโทนสีเอิร์ธโทนและกำแพงหินที่ชวนให้นึกถึงภูเขาที่อยู่ใกล้เคียง สโมสรให้บริการที่พักแบบสองและสามห้องนอน 54 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดพร้อม

ทิวทัศน์มุมกว้างอันตระการตาของเทือกเขาร็อกกีอันตระหง่านและความหรูหราและสะดวกสบายสูงสุด Timbers Residence Club ที่ Bachelor Gulch ผสมผสานความสง่างามแบบชนบทของ ‘parkitecture’ ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยผสมผสานระเบียงไม้ซุง เฟอร์นิเจอร์ทำมือ รวมทั้งเครื่องหนังและทองแดง

เจ้าของปัจจุบันจะได้รับสมาชิกใน Timbers Collection และโอกาสที่จะได้สัมผัสกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายใน Timbers Reciprocity Program รวมถึง The Timbers Club ใน Snowmass, Colo.; The Residences at Esperanza ใน Cabo San Lucas ประเทศเม็กซิโก; The Rocks Club ในสกอตส์เดล แอริโซนา; Castello di Casole ในทัสคานี, อิตาลี; The Preserve at Botany Bay บน St. Thomas ในหมู่

เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา; หนึ่ง Steamboat Place ใน Steamboat Springs, โคโลราโด; สวนผลไม้ที่ The Carneros Inn ในเมือง Napa รัฐแคลิฟอร์เนีย; วิลล่าที่แรนโชวาเลนเซียในแรนโชซานตาเฟ แคลิฟอร์เนีย; Doonbeg ในเคาน์ตี้แคลร์ ไอร์แลนด์; ที่พักที่ The Sebastian ใน Vail, Colorado; Dancing Bear Aspen ในแอสเพน, โคโลราโด; และ Mayacama Residences ในโซโนมา แคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับทิมเบอร์สรีสอร์ท:

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 Timbers Resorts ได้จัดตั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ในฐานะนักพัฒนาและผู้ประกอบการบูติก รีสอร์ทส่วนตัว โรงแรม และคลับที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่เล่นสกี กอล์ฟ สถานที่พักผ่อนและชายหาด Timbers Resorts ได้สร้า

งชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมรีสอร์ทหรูและอสังหาริมทรัพย์ ตลอดประวัติศาสตร์ Timbers Resorts มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริง มีเอกลักษณ์และให้ความเคารพ โดยมุ่งเน้นที่ครอบครัวและประสบการณ์ และไม่เคยประนีประนอมในเรื่องคุณภาพและการบริการนอกจากนี้ Timbers Resorts ยังได้จัดทำ Timbers Collection ซึ่งเป็นกลุ่มรีสอร์ทและเรสซิเดนซ์คลับที่ได้รับการยอมรับในด้านความสง่างาม ความซับซ้อน และความรู้สึกของสถานที่อย่างท่วมท้น ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใน Timbers Collection คุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงประสบการณ์การเป็นเจ้าของ

ของคุณด้วยสิทธิประโยชน์ของ Timbers Collection ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่รู้จักม

ากที่สุดในโลก รวมถึง Sentient Jet, Hertz , MedJet Assist และอื่นๆ นอกจากนี้ ความเป็นเจ้าของยังรับประกันการเข้าถึง Timbers Reciprocity Program และความสามารถในการแลกเปลี่ยนเวลาวันหยุดของคุณกับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในพอร์ตโฟลิโอ เหล่านี้เป็นสถานที่พิเศษที่เสริมสร้างและเติมพลัง จากทิวเขานาปาและทัสคานี

คุณสมบัติของ Timbers Collection ปัจจุบัน ได้แก่ Dancing Bear Aspen ใน Aspen, Colorado; ภาษาเอสเปรันซาในกาโบซานลูกัส เม็กซิโก; Doonbeg ในเคาน์ตี้แคลร์ ไอร์แลนด์; สวนผลไม้ที่ The Carneros Inn ใน Napa, CA; The Rocks Club ในสกอตส์เดล แอริโซนา; The Timbe

rs Club ในเมืองสโนว์แมส โคโลราโด; มายาคามาในโซโนมา แคลิฟอร์เนีย; วิลล่าที่แรนโชวาเลนเซียในแรนโชซานตาเฟแคลิฟอร์เนีย; หนึ่ง Steamboat Place ใน Steamboat Springs, โคโลราโด; Castello di Casole ในทัสคานี, อิตาลี; The Preserve at Botany Bay บน St. Thomas ในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา; The Sebastian – Vail ในเวล รัฐโคโลราโด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.timbersresorts.com , www.facebook.com/timbersresortsหรือwww.twitter.com/timbersresorts

ทวีตสิ่งนี้: @TimbersResorts เพิ่มคลับเรสซิเดนซ์สุดหรูใน #BachelorGulch ให้กับพอร์ตโฟลิโอ – www.timbersresorts.comรายชื่อผู้ติดต่อติดต่อสื่Murphy O’Brien ประชาสัมพันธ์achel Esserma310-586-716resserman@murphyobrien.coหรืTIMBERS RESORTSGreg Spenceประธานเจ้

าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Timbers Resort404.395.5997spencer@timbersresorts.comหรือCondominium Association, Inc.Michael C. Mulleniประธาน สมาคมคอนโดเนีย314-743-1355

Starwood Preferred Guest ?เปิดตัวแอปภาษาจีนสำหรับ Android?
แอพ SPG? ใหม่มอบประสบการณ์สมาชิกส่วนบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงในภาษาที่พูดมากที่สุดในโลก

07 สิงหาคม 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกสแตมฟอร์ด, คอนเนตทิคัต–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2561 สตาร์วูด พรีเฟอร์ เกสต์ (SPG) โปรแกรมสมาชิกที่ได้รับรางวัลจาก สมัครเว็บแทงบอล Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (NYSE: HOT) เปิดตัวแอพ SPG ใหม่สำหรับ Android ใน

ภาษาจีน . การเปิดตัวแอพนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสำคัญของการเติบโตของ SPG ในประเทศจีน ตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท และตลาด SPG ที่เติบโตที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสมาชิกที่กระตือรือร้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ปี 2010 และสตาร์วูดให้ความสำคัญกับมือถือมากขึ้น

“การเติบโตของ SPG ในประเทศจีนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม SPG ทุกๆ 20 วินาทีที่นี่ เราทราบดีว่าแอปใหม่นี้จะช่วยให้สมาชิกชาวจีนของเราตัดสินใจเรื่องการเดินทางได้ดีที่สุดจากแรงบันดาลใจตลอดการเข้าพักและอื่นๆ”Umweltorganisation WWF International Danube-Carpathian Programme, Wetland Restoration In The Mura-Drava-Danube Area, Austria, $310,000

โครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติเสริมการริเริ่มการเติมน้ำแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนประเทศจีน $800,000
Chattahoochee River Keeper, Keeping our Waters and Citizens Healthy, สหรัฐอเมริกา , $25,000
Fundacion Para La Sostenibilidad y la Equidad (Aliarse), The Water Vigilants Program 2013, คอสตาริกา , $60,000
มูลนิธิสีเขียวเกาหลีโครงการรีไซเคิลน้ำฝนประเทศเกาหลี $50,000

Pronatura Mexico AC , โครงการเครือข่าย Cistern,เม็กซิโก, $80,000
Raleigh International Trust , น้ำสะอาดสำหรับชุมชน, มาเลเซีย , $48,442
Sociedad Espanola De Ornitologia , Tancat de la Pipa – การบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติ, สเปน, 81,400 เหรียญสหรัฐ
รีไซเคิล

Bakersfield Arc , Program Development Material Recovery Facility, สหรัฐอเมริกา , $25,000
Piedmont Park Conservancy, การรีไซเคิลใน Piedmont Park, United States , $20,000
St?da Sverige/Pool2tusen, Clean Beaches And Water 2013, สวีเดน , $300,000
การสร้างชุมชนเข้มแข็งการศึกษา

100 Black Men Of Atlanta, Inc., Project Success Program Continuation , สหรัฐอเมริกา, $50,000
American Association of Community Colleges , New Century Scholarship Program , United States, $55,000
มูลนิธิประวัติศาสตร์กองทัพบกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของกองทัพสหรัฐอเมริกา/สำนักทะเบียนทหารอเมริกันสหรัฐอเมริกา 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลนิธิ BGSU, Inc., โครงการทุนการศึกษารุ่นแรกของ Coca-Cola , สหรัฐอเมริกา, $100,000
มูลนิธิ Coca-Cola Africa, กองทุนการศึกษา Zawadi Africa, แอฟริกา , $100,000

ชุมชนในโรงเรียนของจอร์เจีย, CIS Network Empowerment Initiative, สหรัฐอเมริกา , $200,000
Congressional Hispanic Caucus Institute, Inc., Fellows Program, United States , $100,000
มูลนิธิฮิสแปนิกแห่งซิลิคอนแวลลีย์ , Parent Education Academy, สหรัฐอเมริกา , $50,000

สมาคมวิจัยการพัฒนาวัฒนธรรม , โครงการ Coca-Cola Valued Youth Program, สหรัฐอเมริกา 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
Junior Achievement Of Georgia, Inc., JA Biztown และ JA Finance Park, United States , $100,000
KIPP Metro Atlanta Collaborative, KIPP ผ่านวิทยาลัย, สหรัฐอเมริกา , $50,000

Maine Medical Center, Maine Medical Center Education Program, สหรัฐอเมริกา , $50,000
National Coalition of 100 Black Women, Inc. , Metropolitan Atlanta Chapter, โครงการทุนการศึกษา Teens on the Move, สหรัฐอเมริกา , $50,000

Okefenokee Swamp Park, โครงการการศึกษา Okefenokee Swamp, สหรัฐอเมริกา , $49,740
Pronatura M?xico, AC, เสริมสร้างกิจกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของ Coca-Cola ในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $160,000
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โครงการทุนการศึกษารุ่นแรกของ Coca-Cola ประเทศสหรัฐอเมริกา $100,000
Study Hall, Inc., The Study Hall, สหรัฐอเมริกา , $100,000Technical College System Of Georgia Foundation, Reducing A

chievement Gap & Increasing College Completion Rate, สหรัฐอเมริกา , $100,000Thorncliffe Neighborhood Office , Y outh Success In School and Community, แคนาดา , $50,000กองทุน Thurgood Marshall College Fund , ทุนการศึกษา Coca-Cola First-Generation College ประเทศสหรัฐอเมริกา , $150,000UNCF , ทุนการศึกษาวิทยาลัยรุ่นแรกของ Coca-Cola , สหรัฐอเมริกา , $350,000University Of Connecticut Foundation, Inc., C oca-Cola First Generation Scholarship Program, United States, $100,000เอชไอวี/เอดส์ และมาลาเรีย

มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Christian Aid, The Isdell: Flowers Cross Border Malaria Initiative , สหราชอาณาจักร , 500,000 ดอลลาร์มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Episcopal Relief & Development, Netsforlife , สหรัฐอเมริกา , $500,000
มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Hope Worldwide, Ltd. การดูแลและสนับสนุนเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในแอฟริกา แอฟริกา $400,000
การพัฒนาเศรษฐกิจ

Chicago Urban League, การพัฒนาบุคลากร: Success Strategies, สหรัฐอเมริกา , $50,000Milwaukee Urban League, โครงการความช่วยเหลือการจ้างงาน, สหรัฐอเมริกา , $25,000Pronatura M?xico, AC,หญ้าหวานใช้อย่างยั่งยืนในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $100,000การพัฒนาเยาวชน

มูลนิธิ Aga Khan Foundation USA, Empowering Youth for Socioeconomic Development , Eurasia and Africa , $250,000
Drogheda Youth Development, Youth Empowerment for Drogheda’s Youth, ไอร์แลนด์, $25,900

Philadelphia Youth Network, Inc., WorkReady Philadelphia 2013 Summer Internship Program, สหรัฐอเมริกา, $25,000
ฟอรัม NGO ของผู้จัดพิมพ์ , เทศกาลเด็กนานาชาติ – Bookmania, ยูเครน, $20,000โครงการพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมทีม , โครงการ พี่เลี้ยงเพื่อนร่วมทีม, สหรัฐอเมริกา , $25,000ความคิดริเริ่มของพลเมือง

เทศกาลศิลปะดำแห่งชาติโปรแกรมการศึกษาและสาธารณะ สหรัฐอเมริกา $50,000ศูนย์เสรีภาพรถไฟใต้ดินแห่งชาติโครงการฝึกงานวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์สหรัฐอเมริกา$ 100,00ครอบครัว Blue Star, การ สร้างขีดความสามารถและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน , สหรัฐอเมริกา , $50,000กระทบยอดนิวออร์ลีนส์, การสร้างเส้นทางสู่สุขภาพและความพอเพียง, สหรัฐอเมริกา, $25,000Atlanta Police Foundation, Inc., The Public Safety:

Next Generation Campaign , United States , $300,000Pronatura Mexico AC , Forest Nursery Training ในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $20,000นาฬิกาแทมปาเบย์ , โครงการสร้างและปรับปรุงแนวปะการังหอยนางรม McKay Bay, สหรัฐอเมริกา , $ 25,000มูลนิธิ Victor Pinchuk

,Zavtra Ua Summer Green Camp, ยูเครน , $50,000ronatura M?xico, AC ., การใช้อย่างยั่งยืนของออริกาโนในเม็กซิโกกลาง , เม็กซิโก ,$100,000Pronatura M?xico, AC, การพัฒนาแบบจำลอง Silvicultural ในเม็กซิโก , เม็กซิโก , $150,000มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Citihope International Inc., โครงการ Sharehope ปี 2013 , United Sta tes, $ 700,000

มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Medshare International Inc., The Sharehope , Eurasia & Africa , $800,000เกี่ยวกับมูลนิธิโคคา-โคลา

มูลนิธิ Coca-Cola ได้มอบเงินบริจาคมากกว่า $500 ล้านเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มของชุมชนที่ยั่งยืนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการดูแลน้ำ การรีไซเคิลในชุมชน การดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และการศึกษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ Coca-Cola โปรดไปที่http://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundationเกี่ยวกับบริษัทโคคา-โคลา

บริษัทโคคา-โคลา (NYSE: KO) เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มอบความสดชื่นให้ผู้บริโภคด้วยแบรนด์ที่เป็นสปาร์กลิงและยังคงความเป็นอยู่มากกว่า 500 แบรนด์ นำโดย Coca-Cola แบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก พอร์ตโฟลิโอของบริษัทของเราประกอบด้วยแบรนด์มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์

รวมถึง Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, วิตามินวอเตอร์, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia และ Del Valle เราเป็นผู้ให้บริการเครื่องดื่มอัดลม กาแฟพร้อมดื่ม น้ำผลไม้และน้ำผลไม้อันดับ 1 ของโลก ด้วยระบบจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้บริโภคในกว่า

200 ประเทศสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มของเราในอัตรามากกว่า 1.8 พันล้านเสิร์ฟต่อวัน ด้วยความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน บริษัทของเรามุ่งเน้นที่การริเริ่มที่ลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและครอบคลุมสำหรับผู้ร่วมงาน

ทวีตนี้Qian Jin ประธาน Greater China ของ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวไปกว่าอุปกรณ์มือถือของแขก และการพูดภาษาเดียวกันเป็นขั้นตอนแรกในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แขกของเรา” Qian Jin ประธาน Greater China ของ Starwoo

d Hotels & Resorts Worldwide, Inc. กล่าว “การเติบโตของ SPG ในประเทศจีน เป็นประวัติการณ์ที่มีสมาชิกใหม่เข้าร่วม SPG ทุก 20 วินาทีที่นี่ เราทราบดีว่าแอปใหม่นี้จะช่วยให้สมาชิกชาวจีนของเราตัดสินใจเรื่องการเดินทางได้ดีที่สุดจากแรงบันดาลใจตลอดการเข้าพักและอื่นๆ”

ตามรายงาน 69% ของโทรศัพท์มือถือจีนทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ทำให้สตาร์วูดมีโอกาสสำคัญที่จะได้รับส่วนแบ่งกระเป๋าเงินมากขึ้นด้วยแอพ Android ของจีน ซึ่งทำให้การเรียกดูและจองโรงแรมกว่า 1100 แห่งของสตาร์วูดเป็นไปอย่างราบรื่น มากกว่า 100 ประเทศ

ท่ามกลางคุณสมบัติมากมายของแอป สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของตนได้อย่างรวดเร็ว เช่น ยอดคงเหลือ Starpoint การเข้าพักที่จะมาถึงและที่ผ่านมา ตลอดจนความสามารถในการส่งการยืนยันหรือรายละเอียดอื่นๆ ไปยังผู้อื่นผ่านทางข้อความหรืออีเมล ฟีเจอร์ตามตำแหน่งถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับศูนย์ดูแลลูกค้าที่ใกล้ที่สุด

ตลอดการเข้าพัก แอพจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าพัก เช่น เส้นทาง ตัวเลือกร้านอาหารของที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของโรงแรม ช่องทางโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการรวมถึง Weibo อนุญาตให้ผู้ใช้ “เช็คอิน” เสมือนเพื่อเข้าพัก ยังคงเชื่อมต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง และมีส่วนร่วมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ SPG

BALLSTEP2 สมัครสมาชิก BALLSTEP2 สมัคร BALLSTEP2

BALLSTEP2 สมัครสมาชิก BALLSTEP2 สมัคร BALLSTEP2 สมัครเว็บบอล BALLSTEP2 สมัครบอลสเต็ป2 BALLSTEP2 เว็บบอล BALLSTEP2 เว็บ BALLSTEP2

“เราเชื่อว่า HTML5 เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แห่งอนาคต”ทวีตนี้ในอดีตนักพัฒนาเว็บและผู้เผยแพร่เนื้อหาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ และแจกจ่ายเว็บแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นในการแปลงเนื้อหาเว็บบนมือถือเป็นแอปที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเข้าร่วมใน Appstore และการดีบักบนอุปกรณ์ถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ท้าทายและจำเป็นสำหรับการบรรลุประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งบนรันไทม์ของเว็บที่หลากหลาย Amazon กำลังลบ Roadblock เหล่านี้โดยให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

การแจกจ่ายที่ง่ายดายผ่าน Amazon Appstore:นักพัฒนาส่ง URL และข้อมูลเมตาสำหรับเว็บแอป HTML5 และเว็บไซต์บนมือถือของตนโดยตรงไปยังพอร์ทัลการแจกจ่าย Amazon Mobile App Amazon เผยแพร่เนื้อหาเว็บบนมือถือผ่าน Amazon Appstore ให้กับลูกค้า Amazon หลายล้านรายโดยใช้ Kindle Fire และอุปกรณ์ Android ในเกือบ 200 ประเทศ

ประสิทธิภาพเว็บแอปที่แข็งแกร่งบน Kindle Fire : นักพัฒนาได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่เหมือนเนทีฟบน Kindle Fire ด้วยรันไทม์เว็บใหม่ที่เร็วขึ้นตามโปรเจ็กต์ Chromium โอเพ่นซอร์ส รันไทม์รองรับคุณสมบัติ HTML5 ล่าสุดและรวมถึงส่วนขยายตามมาตรฐานที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอป

เพียงครั้งเดียวและปรับใช้ในหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเฉพาะแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ รันไทม์ใหม่ยังรวมถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บที่เปิดใช้งานการดีบักบนอุปกรณ์บน Kindle Fire

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้: In-App Purchasing API ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Amazon พร้อมใช้งานสำหรับ JavaScript แล้ว ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเว็บสามารถสร้างยอดขายสินค้าดิจิทัล เช่น การสมัครรับข้อมูล การอัปเกรดระดับ และสกุลเงินดิจิทัลลงในเว็บแอปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น

“เราได้ยินจากนักพัฒนาว่าการทำให้เว็บแอปพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์มือถือนั้นยาก เพราะหลายครั้งที่มันหมายถึงการเขียนแอปใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลามาก และมักต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม” ไมค์ จอร์จ รองประธาน Amazon Appstore ฝ่ายเกม กล่าว และคลาวด์ไดรฟ์ “การเปิดตัวรองรับเว็บแอป

HTML5 ใน Mobile App Distribution Program ช่วยให้นักพัฒนาเว็บมีเครื่องมือที่จำเป็นและประโยชน์ทั้งหมดที่แอปแบบเนทีฟมีอยู่แล้วใน Amazon Appstore และ Kindle Fire นี่เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เริ่มต้นด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้น การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น”

TreSensa เป็นบริษัทพัฒนา/จัดจำหน่ายเกมที่ปรับเกมให้เหมาะสมสำหรับเว็บบนมือถือ Rob Grossberg ซีอีโอของ TreSense กล่าวว่า “เว็บแอปเป็นตัวแทนของภาคส่วนที่มีการเติบโตมากที่สุดเกมหนึ่ง ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นที่ได้เห็น Amazon สร้างสรรค์นวัตกรรมในพื้นที่นี้โดยเพิ่มเว็บแอปลงใน Amazon

Appstore “ตอนนี้ เราสามารถนำเสนอเกมทั้งหมดของเราให้กับลูกค้า Amazon หลายล้านรายทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถใช้การสร้างรายได้จากเกมที่ราบรื่นโดยใช้ประโยชน์จาก In App-Purchasing API ที่อัปเดตของ Amazon สำหรับ JavaScript การสนับสนุนเว็บแอปใน Amazon Appstore เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับทั้งผู้บริโภคและ TreSensa”

Spil Games เป็นผู้จัดพิมพ์เกมออนไลน์และเกมโซเชียล “การริเริ่มเว็บแอปใหม่ของ Amazon ได้เปิดช่องทางใหม่ให้เราเข้าถึงลูกค้าผ่าน Amazon Appstore” Erik Goossens ซีอีโอของ Spil Games กล่าว “ด้วยการเพิ่มเว็บแอพใน Mobile App Distribution Program เราสามารถนำเสนอเกมของเราให้กับลูกค้านับล้านทั่วโลกโดยใช้ประสบการณ์การค้นพบและการเปิดตัวแบบเดียวกันกับที่แอพ Android ดั้งเดิมเพลิดเพลิน”

Scirra เป็นเฟรมเวิร์กเกม HTML5 ยอดนิยม “เราเชื่อว่า HTML5 เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แห่งอนาคต” Ashley Gullen ผู้ก่อตั้ง Scirra กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ Amazon รองรับ HTML5 และได้ใช้ขั้นตอนที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีเบราว์เซอร์ที่ล้ำสมัยเพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บแอปที่แสดงควบคู่ไปกับแอป “ดั้งเดิม” แบบเดิมได้ นอกจากนี้ยังเปิดประตูสู่เอ็นจิ้นที่ขับเคลื่อนด้วย HTML5 ที่ซับซ้อน เช่น Construct 2 และเราภูมิใจที่จะเปิดตัวการสนับสนุนทันทีในวันนี้”

IGN Entertainment เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบทวิจารณ์เกม ข่าวสาร และวิดีโอ Todd Northcutt รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ IGN Entertainment กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือทำให้ IGN ใช้งานได้ในทุกหน้าจอที่ผู้คนเล่นหรืออ่านเกี่ยวกับเกม ดังนั้นเราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแอปบน Kindle Fire “แนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ Amazon ทำให้การตัดสินใจนำ IGN มาสู่ Amazon Appstore เป็นเรื่องง่าย โดยใช้เวลาและ

ความพยายามในการพัฒนาน้อยที่สุดในส่วนของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ยืนเคียงข้าง Amazon ในขณะที่พวกเขาทำให้ระบบนิเวศของแอพมือถือสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหานับล้านทั่วโลก”

การเปิดตัวการสนับสนุนเว็บแอปในวันนี้ใน Amazon Appstore เป็นข้อเสนอล่าสุดในบริการต่างๆ ที่ทำให้ Amazon เป็นระบบนิเวศแบบ end-to-end ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่สร้าง สร้างรายได้ และทำการตลาดแอปและเกมของตน ความสามารถเหล่านี้ได้แก่:

ความสามารถสำหรับนักพัฒนาแอปเพื่อใช้ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Amazon Web Services (AWS) สำหรับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของตน บิลดิ้งบล็อค เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon DynamoDB ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้แอปของตนแตกต่าง มากกว่าการยกโครงสร้างพื้นฐานที่หนักหน่วงที่ไม่แตกต่างกัน

GameCircleซึ่งรวมถึงความสามารถต่างๆ เช่น ความสำเร็จ กระดานผู้นำ เพื่อน และ Whispersync สำหรับการซิงค์เกมในอุปกรณ์ต่างๆ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับเกมได้ดียิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบด้วย Amazonซึ่งช่วยให้นักพัฒนาลดความยุ่งยากในการลงชื่อเข้าใช้สำหรับลูกค้าของตน นำไปสู่การมีส่วนร่วมและการแปลงคำสั่งซื้อที่สูงขึ้น
การซื้อภายในแอพบน Kindle Fire, Mac, PC และเกมบนเว็บ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำเสนอไอเท็มเสมือนในแอปและเกมของตน ในขณะที่ให้ผู้ใช้ปลายทางใช้บัญชี Amazon เพื่อทำการซื้อได้

การทดสอบ A/Bซึ่งช่วยให้นักพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของแอปด้วยความสามารถในการทดสอบประสบการณ์ในแอป 2 แบบพร้อมกันเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดประสบความสำเร็จมากกว่าก่อนที่จะเปิดตัวสู่ผู้ชมในวงกว้าง

Game Connectซึ่งช่วยให้นักพัฒนาลงรายการสินค้าเสมือนจริงเพื่อขายบน Amazon เพิ่มความสามารถในการค้นพบเกมของพวกเขา และทำให้การซื้อสินค้าเสมือนจริงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้า นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับนักพัฒนา

การส่ง Amazon Appstoreเพื่อเผยแพร่ไปยังเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงลูกค้า Amazon นับล้านรายทั่วโลก
เกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com , Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถ

ค้นหาและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ เสนอสินค้าใหม่ ที่ตกแต่งใหม่ และใช้แล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

; บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลา

วด์โดยอิงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle Paperwhite เป็น e-reader ที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น 62% และความเปรียบต่างที่เพิ่มขึ้น 25% ไฟหน้าในตัวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการอ่านในทุกสภาพแสง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเป็นพิเศษ และการออกแบบที่บางและเบา Kindle รุ่นล่าสุด ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็

กที่สุด มีฟอนต์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าที่เร็วขึ้น Kindle Fire HD มีหน้าจอความละเอียดสูงแบบกำหนดเองที่น่าทึ่ง เสียง Dolby แบบเอกสิทธิ์เฉพาะพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ Wi-Fi ระดับไฮเอนด์ระดับแล็ปท็อปพร้อมรองรับแถบความถี่คู่ เสาอากาศคู่ และ MIMO เพื่อการสตรีมและดาวน์โหลด

ที่เร็วขึ้น พื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับ BALLSTEP2 เนื้อหา HD และโปรเซสเซอร์และเอ็นจิ้นกราฟิกรุ่นล่าสุด—และมีให้เลือกใช้ในจอแสดงผลสองขนาด—7” และ 8.9” Kindle Fire HD หน้าจอขนาดใหญ่ยังใช้งานได้กับ 4G แบบไร้สาย และมาพร้อมกับแพ็คเกจข้อมูล 4G LTE ที่ล้ำสมัยในราคา $49.99 Kindle Fire ใหม่ทั้งหมดมีโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น 20%, ประสิทธิภาพเร็วขึ้น 40%, หน่วยความจำสองเท่า,

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it , www.amazon.es , www.amazon.com.br และwww.amazon.in _ ตามที่ใช้ในที่นี้ “ Amazon.com ,” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึงAmazon.com , Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไ

ม่แน่นอนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎระเบียบของรัฐ

บาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบผลลัพธ์ทางการเงินของ Amazon.com รวมอยู่ในเอกสาร ที่ Amazon.comยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นในภายหลัง21 มิถุนายน 2556 17:14 น. เวลาออมแสงตะวันออกบีเวอร์ตัน โอเรกอน (VS)–( บิสิเนส ไวร์)–NIKE, Inc. (NYSE: NKE) ประกาศว่า Charlie Denson ประธานแบรนด์ NIKE ตั้งแต่ปี 2006 และเคยร่วมงานกับแบรนด์มา 34 ปี จะเกษียณอายุในเดือนมกราคม 2014 นอกจากการตัดสินใจของ Denson ที่จะเกษียณอายุแล้ว บริษัทยังได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ให้กับทีมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรในระยะยาวของบริษัทเพื่อปรับให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นของบริษัทที่มีต่อผู้บริโภคโดยการเร่งนวัตกรรม ปรับปรุงการออกแบบ ปรับผลิตภัณฑ์และความเป็นเลิศด้านการขายสินค้า ปรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดให้เหมาะสม และเพิ่มพูนโฟกัสของห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการผลิต

“การมีส่วนร่วมของ Charlie ที่มีต่อ NIKE นั้นสำคัญมาก และเขาได้ช่วยสร้างแบรนด์ไปทั่วโลก ฉันทำงานกับเขามากว่า 30 ปี และฉันจะคิดถึงเขา”

ทวีตนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013 Trevor Edwards ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการจัดการแบรนด์และหมวดหมู่ จะกลายเป็นประธานแบรนด์ NIKE คนใหม่ และจะเป็นผู้นำธุรกิจทุกประเภทและตามภูมิศาสตร์ แบรนด์ Jordan, Action Sports รวมถึง Hurley International LLC, Digital Sports และ Brand Management ในโลกทั้งใบ ทีมงานที่รายงานต่อ Edwards กำลังได้รับการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแบบบูรณาการ และตอนนี้จะรวมการดำเนินการค้าส่ง การค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซของ NIKE

Eric Srunk ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง EVP of Merchandising and Product จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ NIKE, Inc. ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิต การจัดหา ไอที และการจัดซื้อทั้งหมดให้กับบริษัท ด้วยความสามารถนี้ Srunk จะยังคงดูแลความพยายามของบริษัทในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานต่อไป Hans van Alebeek จะยังคงเป็น EVP ของ Global Operations & Technology และจะรายงานต่อ Srunk

จีนน์ แจ็คสัน ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของ Direct-to Consumer จะเป็นประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการขายสินค้า และจะเป็นผู้นำโครงการผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าของ NIKE แจ็คสันจะรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการผลิตรองเท้า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับบริษัท และเป็นผู้นำการขายสินค้าในตลาดโลกAmerican College Of Sports Medicine Foundation, Inc., Georgia Exercise Is Medicine Network, สหรัฐอเมริกา , $80,000
American Friends of The University of Ulster , Sports for Life All Island, ยุโรป , $350,000

American University Of Beirut , โครงการการแทรกแซงทางโภชนาการตามหลักฐาน, ยูเรเซีย และแอฟริกา , $90,000
Amerihealth Mercy Foundation , Health Ministry Empowerment Tour, สหรัฐอเมริกา $25,000
มูลนิธิการศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งปกติอาหารสมดุล – การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงจีน $400,000

Camp Twin Lakes , Paddle Board Program and Camper Scholarships, สหรัฐอเมริกา , $30,000
บริการชุมชนการกุศลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลนิวยอร์กการแข่งขันเยาวชนสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
Center for Health Policies and Services, Healthy Lifestyle Educational Project II, สหรัฐอเมริกา , $404,000
สมาคมโรคเบาหวานแห่งโครเอเชีย, Diaeuro 2013, โครเอเชีย, $70,000

งานสัมมนา Danceact, Danceactive Estonia – Emotion in Motion!, เอสโตเนีย , $75,600
Education Foundation for Clinton City and Anderson County Schools, Inc.สร้างความแตกต่างผ่านสวนชุมชนประเทศสหรัฐอเมริกา 25,000 เหรียญ

Education Foundation for Clinton City and Anderson County Schools, Get Moving!, United States , $25,000
Epode International Network , Epode France, โครงการป้องกันโรคอ้วนอ้างอิงมาตรฐานระดับโกลด์, เบลเยี่ยม , $405,000
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา Fort Worth, Fitworth, สหรัฐอเมริกา , $25,000

Friends of the World Food Program, Inc. , Project Thrive Colombia, โคลอมเบีย , $72,746
มูลนิธิ Gameday Healthy Kids, โครงการ Healthy Kids, สหรัฐอเมริกา , $25,000
มูลนิธิ Generation Europe, My Choices Planner, เบลเยียม, $550,000

Girls, Inc., Step It Up: Mind+Body Expansion, สหรัฐอเมริกา , $100,000
Hollenbeck Police Activities League, Fit 4 Kids, สหรัฐอเมริกา, $25,000

Horizons National Student Enrichment Program, Inc. , Active Healthy Living Program, สหรัฐอเมริกา , $100,000
Klichko Brothers Foundation, Call Your Friends – Let’s Play Together!, ยูเครน , $200,000

สมาคมจักรยานลอสแองเจลีสเคาน์ตี้, โครงการการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่กระตือรือร้นของ Walk N’ Rollers, สหรัฐอเมริกา $ 25,000
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กไมอามี, Healthy Chicas ที่โรงพยาบาลเด็กไมอามี, สหรัฐอเมริกา , $25,000
National 4-H Council, Youth Voice: Youth Council, สหรัฐอเมริกา , $250,000

สมาคมนันทนาการและสวนสาธารณะแห่งชาติ, Coca-Cola Troops for Fitness, United States , $3 ล้าน
Olimpiady Specjalne Polska (การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษ), Active Lifestyles For All – Special Olympics, โปแลนด์ , $30,000

สมาคมโภชนาการแห่งโปแลนด์, โภชนาการที่ชาญฉลาด, การสร้างสุขภาพ, โปแลนด์ , $464,000
Portland Parks Foundation, Healthy Active Communities Through Parks, สหรัฐอเมริกา , $25,000
สูตรเพื่อความสำเร็จการศึกษาโภชนาการจากเมล็ดสู่จานและการออกกำลังกายในชั้นเรียนสหรัฐอเมริกา $25,000

San Antonio Food Bank, ระดมทรัพยากรด้านสุขภาพและฟิตเนสไปยังย่านใกล้เคียง, สหรัฐอเมริกา $300,000
มูลนิธิกีฬาซานอันโตนิโอ ระดมทรัพยากรด้านสุขภาพและฟิตเนสไปยังย่านใกล้เคียงสหรัฐอเมริกา 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
Special Olympics Great Britain, 2013 National Summer Games , สหราชอาณาจักร , $414,380
Spelman College, Wellness Revolution, สหรัฐอเมริกา, $250,000

Szkolny Zwiazek Sportowy (Sport School Association), Leader Sports Animators 2013, โปแลนด์ , $272,000
Think Detroit Police Athletic League, Inc., 2013 Soccer for Success, สหรัฐอเมริกา , $100,000
Udruzenje Gradjana Delpas (สมาคมพลเรือน Delpas), ค้นหามาตรการที่เหมาะสม, เซอร์เบีย , $315,000

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา, ศูนย์ฝึกอบรมแห่งสหรัฐอเมริกาในโคโลราโดสปริงส์: การรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศ, สหรัฐอเมริกา , $250,000
YMCA of Metropolitan Los Angeles, YMCA Play Program, สหรัฐอเมริกา , $25,000
ปกป้องสิ่งแวดล้อมน้ำ

Alternative Indigenous Development Foundation, Inc., Agos Crest Ram Pump Project , ฟิลิปปินส์, $265,565
Anacostia Watershed Society, Anacostia Watershed Environmental Education & Outdoor Recreation, สหรัฐอเมริกา , $25,000
มูลนิธิ Coca-Cola Africa – Global Environment & Technology Foundation , Replenish Africa Initiative (RAIN), แอฟริกา , 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

Europarc Deutschland EV, Old Elbe Klieken – การฟื้นฟู Oxbow แม่น้ำเก่า, เยอรมนี, $390,000
Earth Day Network Philippines, Inc., โครงการ Agos Ram Pump, ฟิลิปปินส์, $626,935
มูลนิธิ ป่าและทะเลเพื่อชีวิตเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนและลุ่มน้ำคลองย่านประเทศไทย , $139,355

มูลนิธิสวัสดิภาพและการวิจัยของมนุษย์ลูปิน แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ แบบบูรณาการสำหรับเขต Dholpur รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย , $351,568
Pronatura M?xico, AC, จับบ่อน้ำในชุมชนทั้งเจ็ดในเม็กซิโก, เม็กซิโก , $ 600,000
มูลนิธิการกุศล Shenzhen One Foundation โครงการน้ำสะอาดประเทศจีน $557,000

พนักงาน Nautilus, Inc. ได้รับการรับรองจาก NESTACorporate Pilot Program ผู้สำเร็จการศึกษา First Class ของผู้ฝึกสอนฟิตเนสส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรอง

07 สิงหาคม 2556 08:30 น. Eastern Daylight Timeแรนโช ซานตา มาร์การิตา, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–7 ส.ค. 2556 – สมาคมผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายและกีฬาแห่งชาติ (NESTA) ประกาศว่าพนักงาน 22 คนจาก Nautilus, Inc. (NYSE: NLS) ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบ้าน อุปกรณ์ออกกำลังกายได้สำเร็จหลักสูตรและการสอบปลายภาคที่จำเป็นเพื่อได้รับการรับรอง NESTA Personal Fitness Trainer

“การจบหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบการรับรอง พนักงานของ Nautilus จะมีความพร้อมมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย”

ทวีตนี้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความพยายามที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญภายในและเสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและเหมาะสม พนักงานของ Nautilus เสร็จสิ้นโปรแกรม 16 สัปดาห์และได้รับการทดสอบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลายสาขา รวมถึงสรีรวิทยาการออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์และการเคลื่อนไหว โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย

ดร.จอห์น สเปนเซอร์ เอลลิส ผู้ก่อตั้ง NESTA กล่าวว่า “เรายินดีที่จะรับรองกลุ่มพนักงาน Nautilus ที่อุทิศตนซึ่งทำงานให้กับบริษัทที่มีประวัติด้านการออกกำลังกายที่เป็นที่ยอมรับ “การจบหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบการรับรอง พนักงานของ Nautilus จะมีความพร้อมมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกาย”

Nautilus เลือกโปรแกรมการรับรองผู้ฝึกสอนฟิตเนสส่วนบุคคลของ NESTA สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และชีวกลศาสตร์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการรับรองจากกลุ่มต่างๆ เช่น National Commission for Certifying Agencies (NCCA) และ National Board of Fitness Examiners (NBFE) หลักสูตรออนไลน์ของ NESTA ทำให้พนักงาน Nautilus มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและใช้ได้จริงซึ่งไม่มีในโปรแกรมอื่นๆ

สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครเว็บ SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET

สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครเว็บ SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET สมัครเว็บสโบ สมัครบอลออนไลน์ SBOBET เว็บ SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET ทดลองเล่น SBOBET สมัครเล่นคาสิโน SBOBET สมัคร SBOBET มือถือ เว็บบาคาร่า SBOBET Betclic-Everest ถอนตัวจากตลาดออนไลน์ของรัสเซีย ไม่กี่วันหลังจากทำเช่นเดียวกันในเบลเยียม แต่บริษัทยังคงไม่แยแสกับเหตุผลของพวกเขา

Betclic Everest ถอนตัวออกจากตลาดออนไลน์ของรัสเซีย แต่ยังคง Schtumอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโฉมใหม่และการเปลี่ยนแปลงเครื่องสำอางล่าสุดได้รับความอนุเคราะห์จากBetclic Everest Group

หลังจากการตัดสินใจของสหพันธรัฐรัสเซียในการอัปเกรดเป็นบัญชีดำทางอินเทอร์เน็ต โดยมีชื่อเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ชื่อ บริษัท การพนันออนไลน์ หลาย แห่งได้ตัดสินใจกระโดดลงเรือ และดูเหมือนว่า Betclic Everest ได้สวมเสื้อชูชีพและกระโดดลงไปในน่านน้ำที่อุ่นขึ้นด้วย

การย้าย Betclic Everest มาถึงท่ามกลางข้อพิพาทที่ยืดเยื้อกับสำนักงานอัยการเบลเยียม (PPO) ซึ่งเชื่อว่าใช้เงิน 600,000 ยูโรจากกองทุน Betclic-Everestและได้ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลให้ 1.2 ล้านยูโรใน ค่าปรับและโทษจำคุกสำหรับสมาชิกบางคนของคณะกรรมการ

การถอนตัวของ Betclic จากตลาดรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของ Betfair และประกาศล่าสุดจาก PokerStars ว่าเป็นธุรกิจตามปกติ แม้ว่าหัวหน้า iGaming ของรัสเซียจะ ปิดกั้น การเข้าถึงเว็บไซต์ PokerStars

เหตุใดทางการรัสเซียจึงตัดสินใจใช้วิธีนี้เป็นเรื่องลึกลับ เช่นเดียวกับเหตุผลที่ Betclic Everest ลาออก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทแล้วทำให้การเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องยากมาก

Nuff กล่าวว่า.

ผลประกอบการของ Paddy Power 2013 เติบโตขึ้นในทุกแผนก เนื่องจากเจ้ามือรับแทงชาวไอริชฉลองหนึ่งในสี่ของศตวรรษแห่งความสนุกสนานและความบ้าคลั่งของชาวไอริช

นั่นคือสิ่งที่ฉันเรียกว่า Entertainment 25!

ผลประกอบการ Paddy Power 2013 เติบโตขึ้นในทุกแผนกแพดดี้ พาวเวอร์ฉลองครบรอบ 25 ปีในธุรกิจด้วยการเปิดตัวชุดตัวเลขที่ยอดเยี่ยมในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าทึ่ง

ใครจะลืมแคมเปญ ‘Money Back if he’s Black’ ในการเลือกตั้งพระสันตปาปาปี 2013 ที่เห็น Paddy Power เชื่อมโยงกับDennis Rodman เป็นครั้งแรก ; จากนั้นก็มีกางเกงชั้นในเป่าลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่ด้านหน้าตัว ‘y’ สีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้าเมืองเชลต์นัม และเราจะลืมการซื้อ Skrill Conference South side Farnborough FC และทีมที่เปลี่ยนชื่อตามการกระทำแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นตำนานของเกมได้อย่างไร (Maradona, Pele, Cruyff, et al)

เครื่องแต่งกายที่เริ่มต้นด้วยร้านค้าเพียง 42 แห่งย้อนกลับไปในปี 1988 ปัจจุบันบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 500 ร้านค้าในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และนำเสนอตัวตนทางออนไลน์ที่ไม่เป็นสองรองใคร

เด็กชายในชุดสีเขียวเห็นการเติบโตในทุกแผนกที่เป็นไปได้ โดยมีไฮไลท์บางอย่างอยู่ที่เงินเดิมพัน 6,180 ล้านยูโร +8% (5,703 ล้านยูโร) รายได้ 745.2 ล้านยูโร +12% (662.7 ล้านยูโร) เงินปันผลต่อหุ้น 135.0c + 13% (120.0c) และกำไรต่อหุ้นปรับลด €2.520 +2% (€2.481)

กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการเป็นประวัติการณ์ที่ 6.2 พันล้านยูโร รายได้สุทธิ 745 ล้านยูโร (+17%) และกำไรจากการดำเนินงาน 137 ล้านยูโร (83.3 ล้านยูโรในสหราชอาณาจักร 33.5 ล้านยูโรในออสเตรเลีย และ 20.6 ล้านยูโรในอิตาลี/ไอร์แลนด์/ROW)

รายงานยังมีการอ้างอิงถึงความท้าทายบางประการที่แพดดี้ พาวเวอร์ ต้องเผชิญในปี 2556 และยังคงเผชิญต่อไปในปี 2557 และต่อๆ ไป กลุ่มบริษัทเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านยูโร เนื่องจากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ ภาษี การอ่อนค่าของสกุลเงิน และการลงทุนทั้งปีในอิตาลี

นอกจากนี้ยังพูดถึงความสำคัญของรัฐบาลบางแห่งในการย้ายจากการห้ามการพนันออนไลน์บางประเภทหรือทุกประเภทไปสู่กฎระเบียบและภาษีที่รับผิดชอบซึ่งเป็นวิธีที่เป็นไปได้สำหรับกลุ่มในการจัดการผลกระทบของภาษี ณ จุดบริโภค (POC) ได้ดียิ่ง ขึ้น และยังเรียกร้องให้ Responsible Gaming Trust (RGT) สร้างการวิจัยที่เร็วขึ้นและลึกขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายเกี่ยวกับเทอร์มินัลการเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่ (FOBT) นั้นยุติธรรมและอิงตามหลักฐาน

4,422 คนนับ Paddy Power เป็นบ้านของพวกเขาโดยมี 2,328 คนอยู่ในไอร์แลนด์ (+7%), 1.487 คนอยู่ในสหราชอาณาจักร (+32%), 461 คนอยู่ในกลุ่มต่ำกว่า (+25%) และ 146 คนในจำนวนนี้ กระจายไปทั่วโลก (+43%)

แนวโน้มสำหรับปี 2014 ยังเป็นไปในเชิงบวก แม้ว่าผลการแข่งขันฟุตบอลที่ค่อนข้างน่าเศร้าบางอย่างในอุตสาหกรรมการรับแทงพนันในสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม การเดิมพันในหนังสือกีฬาเพิ่มขึ้น 6% สำหรับการขายปลีกและ 19% ทางออนไลน์ และคณะกรรมการยังคงมีแนวโน้มที่ดีของกลุ่มในช่วงที่เหลือของปี

ในทำนองเดียวกันกลุ่มยังมีความมั่นใจในอีกห้าปีข้างหน้าเนื่องจากคาดว่าตลาดการพนันออนไลน์จะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ความมั่นใจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า 45% ของรายได้ออนไลน์ของ Paddy Power มาจากการเดิมพันบนมือถือ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรที่ 25%

จุดแข็งของ Paddy Power คือตลาดออนไลน์ของพวกเขา โดย 79% ของรายได้ของกลุ่มมาจากพื้นที่นี้ โดย 73.5% มาจากออนไลน์ (ไม่รวม Oz), 33.5% Online Australia, 13.9% UK Retail, 14% Irish Retail และ 2.5% over the blower

เด็กๆ จาก Emerald Isle ยังมีเวลาให้กับผู้ยากไร้ด้วยเงินจำนวน 838,000 ยูโร เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการกุศล ซึ่งมากกว่าในปี 2อเมริกา
คาสิโน Borgata กล่าวหาว่า Phil Ivey ‘การเรียงลำดับขอบ’พวกเขาจากเงิน 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ CG Technology ลงนามในข้อตกลงละตินอเมริกาครั้งแรกกับผู้ให้บริการคาสิโนเม็กซิกัน Logrand Group; แอตแลนติกซิตียืนยันว่าคาสิโนมีหมัดอย่างแท้จริงในปี 2013 ; สัญชาตญาณการเป็นทหารรับจ้างของผู้ทำการพนันออนไลน์ถูกเปิดเผย; Gaming Standards Association พูดถึงความจำเป็นในการตั้งกฎที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นแนวทางในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ Sen. Lou Correa กล่าวถึงความพยายามล่าสุดของเขาในการทำให้โป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย มีข่าวลือว่า Tropicana Entertainment กำลังซื้อ Sands Bethlehem ; IGT เปิดตัวครั้งแรกของประเทศเครือข่ายแจ็คพอตสล็อตโปรเกรสซีฟหลายสถานะ ; การจับมือทองคำที่มอบให้กับอดีต CEO ของ BCLC ทำให้นักวิจารณ์ไม่ พอใจ Thomas Winter ของ Golden Nugget กล่าวถึงปัจจัยที่จำกัดรายได้จากการพนันออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในขณะที่ Becky Liggero เปิดเผยจำนวนอดีตผู้มีพรสวรรค์ด้าน iGaming ในคอสตาริกาที่กำลังค้าขายใน Garden Stateและ Jason Kirk สงสัยว่าเหตุการณ์ใดที่ควรประกอบเป็น Grand Slamของ โป๊กเกอร์

รายรับรายไตรมาส ของ EUROPE
Bwin.party ลดลงอีกครั้ง ทำให้ Jason Ader แนะนำว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ศาลฝรั่งเศสแนะนำให้ปรับ 40,000 ยูโรเพื่อยุติข้อหาการพนันที่ผิดกฎหมายของ Norbert Teufelberger CEO ของ Bwin.party 888 Holdings ประกาศรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1; กำไร รายไตรมาสของ GVC Holdings เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากการเข้าซื้อกิจการ Sportingbet Unibet ตัดสินใจขายแผนก B2B ของ Kambi Sports Solutions; คณะกรรมาธิการยุโรปตั้งคำถามถึงการผูกขาดการเดิมพันออนไลน์ของ OPAP ; TurfTV ฉลองความสำเร็จในปี 2013ที่สนามแข่งในสหราชอาณาจักร Betfair เข้าร่วมรายชื่อบริษัทที่หลบหนีจากตลาดรัสเซีย; คณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรเพิกถอนใบอนุญาตของ Bodugi.comแต่ Bet Butler เสนอเส้นชีวิตให้กับลูกค้าเก่าของ Bodugi สมาคมฟุตบอลแห่งสหราชอาณาจักรต้องการแบนผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของตนที่พนันฟุตบอล ; PokerStars Sunday Warm-Up นำคำจำกัดความของ ‘โอเวอร์เลย์’ ไปสู่ระดับใหม่ Raf Keusterman ของ Plumbee กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเกมคาสิโนโซเชียลและเกมที่ใช้เงินจริง Lee Davy ทำโปรไฟล์PokerTube หน้าใหม่ Natasha Sandhuและพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงบนโต๊ะขั้นสุดท้ายกับ Jared Tendlerในขณะที่ Rafi Farber สงสัยว่าหุ้นของแล็ดโบร๊กส์ต้องตกต่ำแค่ไหนก่อนที่นักลงทุนที่ให้จุดต่ำสุดจะตัดสินใจซื้อซื้อซื้อ

ASIA
แล็ดโบร๊กส์ขยายสาขาในออสเตรเลียโดยเข้าซื้อกิจการเจ้ามือรับแทงอิสระ Betstar ; ตำรวจมาเก๊าจับกุมผู้ดำเนินการเว็บไซต์ลูกหนี้การพนัน ‘ชื่อและความอัปยศ’ ของ Wonderful World; ศาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเงินกู้การพนัน “ไม่จำเป็นต้องชำระคืน” ; Echo Entertainment ออกอัปเดตการซื้อขายในเชิงบวก ; ลอตเตอรีกีฬาของจีนเพิ่มกีฬาใหม่ 10รายการในรายการตัวเลือกการเดิมพัน ชุดปาจิงโกะ Dynam Japan มองหาหุ้นส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคาสิโนญี่ปุ่น James Packer จาก Crown Resorts ต้องการให้ออสเตรเลียลดอุปสรรคด้านวีซ่าสำหรับนักต้มตุ๋นชาวจีนและทีมนักต้มตุ๋นที่พยายามส่งชิปปลอมที่ Galaxy MacauSBC Events กำลังวางเดิมพันการประชุมฟุตบอลและรางวัล เป็นครั้งแรก ในวันที่ 8 พฤษภาคมในลอนดอน กิจกรรมหนึ่งวันนี้ได้รับการดูแลโดย SBC และความตั้งใจคือการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการสำหรับมืออาชีพด้านการพนันในการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และเพลิดเพลิน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่โดดเด่นของงานนี้ ฉันได้พูดคุยกับ Andrew McCarron กรรมการผู้จัดการของ SBC และผู้จัดการหลักของการประชุมนี้

เบ็คกี ลิกเกอร์โร:ขอบคุณที่มาร่วมงานกับฉัน แอนดรูว์ ด้วยการประชุมมากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี อะไรทำให้กิจกรรมการเดิมพันฟุตบอลแตกต่างจากที่อื่น?

Andrew McCarron:สำหรับการเริ่มต้น เราเป็นคนเดียวที่จัดการกับด้านการพนันโดยเฉพาะ แม้จะมีตารางกิจกรรมที่คับคั่ง แต่ก็ไม่มีอะไรสำหรับเจ้ามือรับแทงเท่านั้น เนื่องจากอาจเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุด พวกเราที่ Sports Betting Community จึงคิดว่าอาจมีขอบเขตสำหรับการเน้นการเดิมพันมากขึ้นอีกเล็กน้อย และเนื่องจากฟุตบอลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเดิมพันในขณะนี้ มันจึงดูเป็นส่วนผสมที่ลงตัว

BL:ใครคือนักพูดชื่อดังที่คุณจะเป็นเจ้าภาพ?

AM:เราเพิ่งประกาศ talkSPORT MD Calum Macaulay เป็นหนึ่งในวิทยากรหลักของเรา เขามีข้อมูลเชิงลึกที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีทำให้แบรนด์สอดคล้องกับฟุตบอล เนื่องจาก talkSPORT เป็นสถานีวิทยุกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพันธมิตรด้านเสียงระดับโลกของพรีเมียร์ลีก

โดยส่วนตัวแล้วฉันยังรอคอยที่จะได้ยิน Mark Davies (อดีต Betfair) และ Rob Hartnett (อดีต Betdaq) แบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา ทั้งคู่เป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยมและมีความรู้เป็นอย่างดีในทั้งสองด้านของธุรกิจ ด้วยกฎระเบียบที่ผันผวนในขณะนี้เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์และด้วยเหตุนี้การโฆษณา การอัปเดตสถานะการเล่นของ David Clifton อาจเป็นเซสชันที่สำคัญที่สุดของวัน

BL:ใช่ ฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกัน Chelsea FC เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการจัดงานนี้ สมัครเว็บบอล SBOBET คุณช่วยอธิบายความสำคัญของสถานที่ที่คุณเลือกได้ไหม

AM:เราต้องการสถานที่ที่เน้นย้ำถึงธีมฟุตบอล และสแตมฟอร์ดบริดจ์น่าจะเป็นสนามที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในลอนดอน เนื่องจากตั้งอยู่บนสถานี Fulham Broadway Tube เป็นสถานที่จัดการประชุมที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีและเคยจัดงานอุตสาหกรรมการพนันมาบ้างแล้วในอดีต มันยังให้ตัวเลือกที่อร่อยสำหรับรางวัลตอนเย็นแก่เราอีกด้วย

BL:ตัวเลือกที่อร่อยใช่มั้ย แล้วเราคาดหวังอะไรกับรางวัลได้บ้าง?

AM:บางอย่าง…แตกต่างออกไป อยู่ในบาร์ธีมเยอรมัน พร้อมด้วยพนักงานบาร์ชาวเยอรมัน เบียร์เยอรมัน อาหารเยอรมัน และที่ดีที่สุดคือแตรวงเยอรมัน มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้าง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับรางวัลน้อยลง เนื่องจากเรามีเพียงไม่กี่คนและมีเวลาที่ดีมากขึ้น

BL:ฉันรักมัน เหตุใดคุณจึงตัดสินใจมอบรางวัลที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการขายโต๊ะและมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการมากขึ้น

AM:รางวัลคืนสามารถลาก คุณต้องนั่งอยู่ที่นั่น แต่งกายให้ดูดีราวกับสายพานลำเลียงรางวัลที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดถูกแจกโดยแทบจะไม่มีใครให้ความสนใจ ใครก็ตามที่เคยเข้าร่วม SBC Socials ของเราจะรู้ว่ากิจกรรมเครือข่ายของเรานั้นไม่เป็นทางการและสนุกสนาน และเราต้องการนำประสบการณ์นั้นมานำเสนอในคืนประกาศรางวัลนี้

BL:ฉันเห็นด้วยกับคุณที่นั่น การตัดสินใจที่ดี คุณมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเดิมพันฟุตบอลหรือไม่?

พนันฟุตบอลโลโก้-660×330[1]AM:การลงคะแนนควรเริ่มในสัปดาห์นี้สำหรับการเดิมพันรางวัลฟุตบอล สามารถโหวตออนไลน์ได้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราสำหรับทั้งสองกิจกรรมจนถึงตอนนี้ – BetConstruct, Super Soccer Oddsfeed/Abelson Info, Colossus Bets, MC&C, Matchbook, ผู้เชี่ยวชาญการเดิมพัน, Oddslife และEveryMatrix

BL:ขอบคุณมากแอนดรูว์ หวังว่าจะได้พบคุณในวันที่ 8!

Bitcoin Expo 2014 ใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์กว่าๆ นับจากเวลาเปิดงาน และหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะคุ้มค่ากับเวลาของคุณเท่านั้น แต่คุณอาจจะสนุกไปกับมันมากกว่าที่คิด

สำหรับผู้เริ่มต้น จะจัดขึ้นในเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โตรอนโตเป็นที่แน่นอน ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นBitcoin Expo 2014จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 เมษายนที่ Metro Toronto Convention Centre นอกจากนี้ยังเป็นงาน Bitcoin Expo ครั้งแรก ซึ่งในตัวมันเองมีเหตุผลมากกว่าที่จะไปเพราะคุณคงไม่อยากพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ใช่ไหม?

ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเข้าร่วมงาน Bitcoin Expo 2014 เราได้กล่าวถึงสมาชิกที่โดดเด่นกว่า 50 คนของ ชุมชน Bitcoin ระหว่างประเทศ ที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในงานสร้างประวัติศาสตร์ คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่มีน้ำหนักเบาเท่านั้น โปรดทราบว่ากลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้นำระดับโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุด ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Bitcoins ทั้งหมดอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

โอกาสที่จะได้ดื่มด่ำกับกลุ่มผู้มีจิตใจดีเหล่านี้ควรมีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าร่วมงาน แต่งาน Bitcoin Expo เป็นมากกว่างานคืนเครือข่ายที่หรูหราสำหรับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญเท่าเทียมกันในการส่งเสริมความสนใจว่าชุมชน Bitcoin ทั้งหมดสามารถรวมทรัพยากรส่วนรวมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้อย่างไร และให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับสถานะที่พัฒนาตลอดเวลาและการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต เช่นเดียวกับบิตคอยน์

Bitcoin Expo นำเสนอตัวเลือกการลงทะเบียนที่หลากหลาย โดยแต่ละตัวเลือกมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเฉพาะของตัวเอง คุณสามารถตรวจสอบว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณบนเว็บไซต์เฉพาะของงาน : http://bitcoinexpo.ca/

ด้วยวันหยุดอีสเตอร์รอบมุม เดือนเมษายนเป็นเดือนที่เบาเมื่อพูดถึงการประชุมและกิจกรรมของอุตสาหกรรมการพนัน และเราจะทำอย่างนั้นเพราะเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมกำลังก่อร่างสร้างตัวเป็นอะไรก็ได้นอกจากแสง

อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ มักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในดินแดน Bitcoinและเราต้องการนำเสนอหนึ่งในกิจกรรมของพวกเขาในเดือนเมษายน

บิทคอยน์ เอ็กซ์โป 2014

ในอีกไม่กี่วัน โตรอนโตจะเป็นเจ้าภาพงานBitcoin Expo 2014 ประจำปี ครั้ง แรก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กร Bitcoin เติบโตและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนทั่วโลก

งานดังกล่าวประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น “hackathon” งานเลี้ยงอาหารค่ำ งานแสดงสินค้า งานแสดงปาฐกถาพิเศษระดับนานาชาติ และเซสชันที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ผู้จัดงานยังมีเวลาอีกมากในการสร้างเครือข่ายและรู้จักชุมชน Bitcoin กิจกรรมหลังการประชุมน่าจะเกี่ยวข้องกับค็อกเทลและช่วงเช้าตรู่

Stuart Hoegner ผู้จัดงาน Expo ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitcoin Alliance of Canada กล่าวกับ CalvinAyre.com ว่า “งาน Canadian Bitcoin Expo สัญญาว่าจะเป็นงาน Bitcoin ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแคนาดาจนถึงตอนนี้ และเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในธีมของเราคือความร่วมมือระดับโลก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในขั้นตอนการพัฒนาของ Bitcoin เราหวังว่าการผสมผสานระหว่างเครือข่าย การเป็นผู้ประกอบการ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างชุมชนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอุตสาหกรรม”

อะไร: Bitcoin Expo 2014

เมื่อ: 11-13 เมษายน 2557

ที่ไหน:ศูนย์การประชุมเมโทรโตรอนโต โตรอนโต แคนาดา

ลงทะเบียน: ออนไลน์Playtechนักออกแบบระดับนานาชาติ ผู้พัฒนา และผู้ออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ มือถือ ทีวี และบนบก มีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จในการเปิดตัวโซลูชั่น “หลายช่องทาง” ที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติใน เวทีร้านพนัน

โซลูชันหลายช่องทางของ Playtech ปฏิวัติประสบการณ์ร้านพนันหลายช่องทางได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วทั่วทั้งพื้นที่ร้านพนัน Coral ในสหราชอาณาจักร 1,800 ร้านค้า โปรแกรมชื่อ “Coral Connect” ที่เหมาะเจาะนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบออนไลน์และระบบค้าปลีกรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์ ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้บัญชีเดียวในทุกแพลตฟอร์ม ทุกที่และทุกเวลาที่พวกเขาเล่น

ลูกค้าในอนาคตสามารถเปิดบัญชีหลายช่องทางในร้านรับพนันและใช้บัญชีเดิมเพิ่มเติมเพื่อวางเดิมพันออนไลน์หรือบนมือถือ ในสภาพแวดล้อมการค้าปลีก บัญชีหลายช่องทางสามารถใช้เพื่อวางเดิมพันผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) เล่นเกมคาสิโนบนเทอร์มินัลเดิมพันอัตราต่อรองคง ที่ (FOBT) และฝากหรือถอนเงิน

การรวมออนไลน์กับร้านค้าปลีกทำให้ระบบ back office ชั้นนำของอุตสาหกรรม IMS ของ Playtech สามารถซิงโครไนซ์กับการดำเนินการของร้านค้าปลีกได้ ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้ผู้ดำเนินการสามารถดูกิจกรรมของผู้เล่นได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเล่นออนไลน์ บนมือถือ หรือเดิมพันในร้านค้า

การรวมระบบออนไลน์และระบบค้าปลีกที่สมบูรณ์ช่วยขยายวิสัยทัศน์หลายช่องทางและหลายผลิตภัณฑ์ของ Playtech ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้บัญชีเดียวและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นในทุกแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้สร้างโอกาสในการขายต่อเนื่องมากมายสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต Playtech ซึ่งสามารถเพิ่มการเล่นเกมของผู้เล่น อายุยืน และเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างมาก ขณะนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถส่งเสริมผู้เล่นในร้านค้าให้ใช้บัญชีหลายช่องทางของตนเพื่อเล่นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันทางออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้เล่นออนไลน์เล่นในร้านค้าปลีก

Shay Segev ซีโอโอของ Playtech ประกาศว่า: “เราภูมิใจอย่างยิ่งกับโซลูชันหลายช่องทางใหม่ของเรา ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Playtech ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเกม การซิงโครไนซ์ระบบออนไลน์และระบบค้าปลีกเป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่สำคัญ มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์หลายช่องทางที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้ได้รับใบอนุญาต Playtech ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในทุกแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าของพวกเขา”

Andy Hornbyประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coral กล่าวว่า “หลายช่องทางเป็นจุดสนใจหลักในการพัฒนาของเรา ด้วยความช่วยเหลือของ Playtech เราได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับเพลย์เทค

Playtech พัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์และเนื้อหาที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และบนบก พร้อมกับให้บริการเสริมต่างๆ เช่น การตลาด บริการโฮสติ้ง และบริการ CRM

ความสามารถของกลุ่มช่วยให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์แบบบูรณาการหรือโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ โดยผู้เล่นสามารถเข้าถึงเทอร์มินัลเกมออนไลน์ ออกอากาศ มือถือ และบนเซิร์ฟเวอร์ผ่านบัญชีเดียว

ผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่รวมถึงผู้ให้บริการออนไลน์ที่มีอยู่ซึ่งอัปเกรดหรือกระจายข้อเสนอของพวกเขา กลุ่มคาสิโนบนบก หน่วยงานที่สนับสนุนโดยรัฐบาล เช่น ลอตเตอรี่ และผู้มาใหม่ที่เปิดตัวเกมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการควบคุมใหม่

Playtech ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และมีพนักงานมากกว่า 3,000 คนในสิบสองประเทศ แอปพลิเคชันเกมชั้นนำ ได้แก่ คาสิโน โป๊กเกอร์ บิงโก การพนันกีฬา เกมสด เกมมือถือและโซเชียล เกมทั่วไปและอัตราต่อรองคงที่ http://www.playtech.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: Playtech Ltd Mor Weizer, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ron Hoffman, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน c/o Pelham Bell Pottinger

Adam Kay หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ +44(0)20-7861-3232

+44(0)1624-645954 Pelham Bell Pottingerเดวิด ไรเดลล์ / Olly Scott / Guy Scarborough +44(0)20-7861-3232

ที่มา เพลย์เทค

ลิขสิทธิ์ (C) 2014 พีอาร์นิวส์ไวร์ สงวนลิขสิทธิ์บาร์เซโลนา 11 เมษายน 2014 – Akamon Entertainmentบริษัทเกมออนไลน์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านเกมดั้งเดิมและเกมคาสิโนในละตินอเมริกาและยุโรปตอนใต้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปใน การ แข่งขัน Tech5 ของThe Next Web และ Adyen

การแข่งขันออนไลน์ที่ก่อตั้งโดย The Next Web และ Adyen ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก ระบุ 7 สตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรประหว่างปี 2011 ถึง 2013 สตาร์ทอัพ 5 แห่งใน 7 ประเทศได้รับการประเมินในแง่ของผลประกอบการ จำนวนพนักงาน และผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ในหมวดหมู่ภาษาสเปน Akamon มีอันดับเหนือกว่า Kantox, CabifyEspaña, ReviewPro และ GetApp

กุญแจสู่ความสำเร็จของ Akamon อยู่ในสามด้านของการเติบโต: การขยายตัวระหว่างประเทศ (โดยการเปิดพอร์ทัลระหว่างประเทศในบราซิล ฝรั่งเศส อิตาลี อาร์เจนตินา และเวเนซุเอลา); ความหลากหลายของแพลตฟอร์มเกม (พอร์ทัล, Facebook, อุปกรณ์มือถือ); และการเติบโตของชุมชนผู้ใช้ (ปัจจุบันมีผู้เล่นมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก) บริษัทปิดปี 2556 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 9.5 ล้านยูโร และคาดว่าจะปิดปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่สามนับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15 ล้านยูโร

สตาร์ทอัพที่ชนะจะเป็นตัวแทนของประเทศของตนในการประชุมเทคโนโลยีอันทรงเกียรติครั้งต่อไป The Next Web ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 เมษายนในอัมสเตอร์ดัม

Carlos Blanco ประธานกรรมการบริหารของ Akamonกล่าวว่า “ การเป็นหนึ่งในเจ็ดสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป และการได้เข้าร่วมใน The Next Web ถือเป็นการยอมรับที่สำคัญมาก ควบคู่ไปกับการเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพ 100 อันดับแรกของ Wired เป็นแรงกระตุ้นให้เราสร้างหนึ่งในบริษัทโซเชียลเกมชั้นนำในยุโรปต่อไป”

เกี่ยวกับ อากะมอน

Akamon Entertainmentเป็นบริษัทเกมออนไลน์บนโซเชียลที่เชี่ยวชาญด้านเกมดั้งเดิมและเกมคาสิโน โดยดำเนินงานในยุโรปตอนใต้และละตินอเมริกาผ่านทางพอร์ทัลท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เป็นผู้นำในด้านออนไลน์ Facebook และอุปกรณ์มือถือ บริษัทซึ่งมีทีมพัฒนาของตนเองและสำนักงานในบาร์เซโลนาและบาเลนเซีย ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศว่าเป็นบริษัทเกมเกิดใหม่ที่ดีที่สุดผ่านรางวัลต่างๆ

ผลงานที่กว้างขวางของ Akamon ประกอบด้วยคาสิโนและเกมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น เช่น Tute, Tarot, Roulette, Buraco, Parcheesi, Bingo, Poker และ Dominoes เกมทั้งหมดรวมฟีเจอร์โซเชียลและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกมระดับโลกที่มีผู้ใช้มากกว่า 20 ล้านคน โดยพวกเขาออนไลน์ด้วยกันและแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นผ่านพอร์ทัลระหว่างประเทศของ Akamon ของพันธมิตร ,เฟสบุ๊คหรืออุปกรณ์มือถือ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://akamon.comหรือติดต่อ:

Anna Monreal – 902 808 902 anna.monreal@akamon.com / ทวิตเตอร์: @AkamonEnt

การแข่งม้ายังมีสามเดือนที่ยากลำบาก โดยมูลค่าการซื้อขายออนไลน์ลดลง 12% เป็น 269 ล้านยูโร รายได้ลดลง 8% เป็น 68 ล้านยูโร และจำนวนบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานอยู่ลดลง 5% เป็น 148k ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันของการเดิมพันการแข่งม้าที่ลดลง และที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือ ไตรมาสแรกมักจะเป็นเวลาที่สูงสำหรับผู้ดำเนินการสนามแข่ง โดยบ่งชี้ว่าตัวเลขโดยรวมของปี 2014 จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ดังนั้น Pari Mutuel Urbainผู้ดำเนินการแข่งม้า/เดิมพันของฝรั่งเศส(PMU) รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 1 ลดลง 3.4% เป็น 2.6 พันล้านยูโร การดำเนินการแข่งม้าหลักของ PMU ลดลงอย่างมาก โดยลดลง 4.5% เป็น 2.4 พันล้านยูโร ในขณะที่การเดิมพันกีฬาเพิ่มขึ้น 17% เป็น 57.6 ล้านยูโร และโป๊กเกอร์เพิ่มขึ้น 9.2% เป็น 151.8 ล้านยูโร อัตรากำไรขั้นต้นเลียนแบบแนวโน้มรายได้ โดยม้าแข่งลดลง 1.6% เป็น 619.8 ล้านยูโร การพนันกีฬาเพิ่มขึ้น 14.8% เป็น 11.8 ล้านยูโร และโป๊กเกอร์เพิ่มขึ้น 6.4% เป็น 5.7 ล้านยูโร

ผู้ดำเนินการเดิมพันFrance Pariไม่สามารถหวังว่าจะตรงกับขนาดของ PMU แต่ตัวเลขในไตรมาสที่ 1 ค่อนข้างสดใสกว่า รายรับสูงถึง 4 ล้านยูโร รายได้แตะ 150,000 ยูโร และกำไรแตะ 80,000 ยูโร เนื่องจากการดำเนินการเดิมพันเพิ่มขึ้น 70% แผนก Sportnco B2B ของ France Pari ซึ่งมีลูกค้าการพนันกีฬา ได้แก่ Genybet บริษัท ย่อยของ PMU รวมถึง NetBet และ JOAonline มีรายได้เพิ่มขึ้น 87% เป็น 2.5 ล้านยูโรเนื่องจากผลประกอบการอยู่ที่ 12 ล้านยูโร

สมัครเล่นคาสิโน สมัครเว็บคาสิโน สมัครคาสิโนสด สมัครเกมคาสิโน

สมัครเล่นคาสิโน สมัครเว็บคาสิโน สมัครคาสิโนสด สมัครเกมคาสิโน คาสิโนออนไลน์ เว็บคาสิโน เกมส์คาสิโน เว็บเล่นคาสิโน เกมส์คาสิโนออนไลน์ แทงคาสิโนออนไลน์ พนันคาสิโน เกมส์คาสิโนสด บ่อนพนันออนไลน์ บ่อนออนไลน์ ปอยเปตคาสิโน คาสิโนจีคลับ ทดลองเล่นคาสิโน สิงคโปร์ยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการพนันคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในปี 2556 รองจากลาสเวกัสและมาเก๊าเท่านั้น คาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการสองแห่งของสิงคโปร์ –Marina Bay Sands (MBS) ใน Las Vegas Sands และ Resorts World Sentosa (RWS) ของ Genting Singapore – มีรายได้รวมกันเพิ่มขึ้น 3.8% ในปี 2556 เป็น 6.08 พันล้านดอลลาร์ ประมาณครึ่งพันล้านที่น้อยกว่าลาสเวกัส พุ่งสูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์และทำลายสถิติเดิมของมาเก๊าที่ 45.2 พันล้านดอลลาร์ MBS ของ Sands มีส่วนสนับสนุน 3.14 พันล้านดอลลาร์ (+6.6%) ให้กับยอดรวมของสิงคโปร์ ขณะที่ RWS เพิ่ม 2.94 พันล้านดอลลาร์ (+1%) การเพิ่มขึ้น 3.8% เป็นไปตามการคาดการณ์ของ Grant Govertsen นักวิเคราะห์ของ Union Gaming Group เมื่อปีที่ผ่านมา“ในช่วงเลขหลักเดียวต่ำหรือกลาง”ในปี 2556

สิงคโปร์สร้างสถิติในปีที่แล้ว แต่สำหรับจำนวนคนในท้องถิ่นที่ประกาศล้มละลาย จำนวนผู้ล้มละลายแตะ 1,992 รายในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 14% จากปี 2555 ที่ปรึกษาทางการเงินLeong Sze HianบอกกับChina Postว่าผลกระทบของคาสิโนรีสอร์ทสองแห่งในสิงคโปร์ไม่สามารถตัดออกเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนได้ แต่ สถิติล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน ของสิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่ามีเพียง7.7% ของชาวสิงคโปร์ที่เคยเยี่ยมชมคาสิโนทั้งสองแห่งนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2010 และ RWS กล่าวในเดือนพฤศจิกายนว่าจำนวนคนในท้องถิ่นที่เดินผ่านประตูหมุนนั้นลดลง 15% ตัวการที่มีแนวโน้มสูงกว่ามากที่อยู่เบื้องหลังการล้มละลายของสิงคโปร์ ได้แก่ อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ต้นทุนของการเดิมพันที่ไม่ใช่คาสิโนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังThearman Shanmugaratnamได้เปิดเผยการเพิ่ม ‘ภาษีบาป’ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษีในการเดิมพันลอตเตอรีเช่นที่เสนอโดยSingapore Pools การเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลทันทีจะเพิ่มภาษีการเดิมพันจาก 25% เป็น 30% และคาดว่าจะมีส่วนร่วมอีก 255 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (201 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับเงินกองทุนของรัฐบาลในปีนี้ นอกจากนี้ ภาษีสุรา (+25%) และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (+10%) ที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้คนจำนวนมากจะล้มละลายเท่านั้น แต่ยังลืมความเศร้าโศกด้วยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และนิโคตินจำนวนมากที่เกินเอื้อมสำหรับเงินสด – ชาวสิงคโปร์ผู้น่าสงสารเจ้าหน้าที่ในสปริงฟิลด์ แมสซาชูเซตส์ไม่สะทกสะท้านกับการสนับสนุนรีสอร์ทและคาสิโนมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ที่ MGM Resorts Internationalกำลังวางแผนที่จะจัดขึ้นในเมือง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงแปลกใจเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่คนเดียวกันเหล่านี้พยายามที่จะไม่ให้มีการยกเลิกกฎหมายการพนันคาสิโนของรัฐแมสซาชูเซตส์ที่เสนอให้รวมอยู่ในบัตรลงคะแนนของรัฐในเดือนพฤศจิกายน

นายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์ โดเมนิก ซาร์โนยื่นคำร้องต่อศาลตุลาการสูงสุด ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอำนาจในการลงคะแนนว่ากฎหมายคาสิโนของรัฐซึ่งประกาศใช้ในปี 2554 จะถูกนำออกจากคดีหรือไม่ ทำให้เสียเวลาและเงินทั้งหมด (เป็นล้านดอลลาร์) ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ไปในการเข้าใกล้เพื่อกำจัดใบอนุญาตคาสิโนที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปริงฟิลด์จะถูกทำลายล้างหากการยกเลิกสำเร็จ ท้ายที่สุด มันเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในรัฐที่ได้รับการอนุมัติอย่างท่วมท้นให้มีการสร้างรีสอร์ทและคาสิโนภายในเขตแดน และไม่มีการแข่งขันโดยตรงสำหรับใบอนุญาตคาสิโนนั้นในแมสซาชูเซตส์ตะวันตก MGM Resorts อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการเรียกร้องใบอนุญาตนั้นสำหรับคณะกรรมการการพนันของรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การวางแผนและการเจรจาทั้งวันนั้นอาจจบลงโดยเปล่าประโยชน์หากฝ่ายตรงข้ามของกฎหมายคาสิโนประสบความสำเร็จในการถามคำถามยกเลิกในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน นั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จากสปริงฟิลด์พยายามต่อสู้ โดยเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกการปิดกั้นเป็นการกระทำเพื่อ “ปกป้องสิทธิของเมือง”

จากรูปลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ การเคลื่อนไหวของสปริงฟิลด์เป็นเพียงบทล่าสุดของสิ่งที่กลายเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างดราม่าและมักเป็นที่ถกเถียงกันในแมสซาชูเซตส์ หากผู้ประกอบการมักประสบปัญหาในการเจรจากับชุมชนโฮสต์ที่เสนอมา ยังไม่เพียงพอ การยกเลิกที่เสนออาจทำให้ทุกอย่างที่ผู้ประกอบการเหล่านี้และชุมชนโฮสต์ดำเนินการมาตลอดช่วงสองปีดีขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอบริษัทผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียCrown Resorts Ltd.รายงานว่ามีนักพนันวีไอพีจำนวนมากที่รีสอร์ทในประเทศของตน แต่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการร่วมทุนในมาเก๊าช่วยเพิ่มผลประกอบการในครึ่งปีแรกของบริษัท รายรับในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เป็น 1.56 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่กำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 29.4% เป็น 315 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำไรสุทธิที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 64.3% เป็น 382.5 ล้านดอลลาร์ก่อนรายการสำคัญ รวมถึงการเรียกเก็บเงิน 75 ล้านดอลลาร์จาก การขาย หุ้นของ Crown ที่ ขาดทุนจาก ผู้ให้บริการคาสิ โน คู่แข่ง Echo Entertainment

หมึกสีดำมาแม้ว่ารายรับปกติที่คาสิโนในประเทศของ Crown จะลดลง 6.1% เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายการพนันวีไอพีลดลง 25.6% (ลดลง 33.1% ที่ Crown Melbourne) รายรับจากการเล่นเกมในตลาดมวลชนก็ลดลงเช่นกัน แต่เพิ่มขึ้นปานกลาง 0.6% เป็น 758 ล้านเหรียญออสเตรเลีย รายได้ที่ไม่ใช่เกมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีค่าผิดปกติ โดยเพิ่มขึ้น 6.8% เป็น 334 ล้านเหรียญออสเตรเลีย Rowen Craigieซีอีโอของ Crown กล่าวโทษ “ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ” สำหรับรายได้ที่ลดลงที่ Crown Melbourne (-4.6%), Crown Perth (-4.1%) และ Crown Aspinall’s (-16.6%)

Craigie กล่าวว่ากำลังหารือกับรัฐบาลวิกตอเรียเกี่ยวกับการลดภาษีขั้นสูงสำหรับการเล่นเกมวีไอพี ซึ่งทำให้ Crown Melbourne “พยายามแข่งขันด้วยมือเดียวข้างหลัง” เมื่อเทียบกับคาสิโนอื่น ๆ ในภูมิภาค รัฐวิกตอเรียเรียกเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการพนันวีไอพี ซึ่ง Craigie กล่าวว่าได้ปล่อยให้ Crown Melbourne จ่ายอัตราจริงที่ 14% เทียบกับภาษี 10% ที่กำหนดในนิวเซาท์เวลส์ Craigie กล่าวว่าอัตราที่สูงขึ้น “ยับยั้ง” Crown Melbourne จากการเสนอสิ่งจูงใจที่เหมาะสมแก่วีไอพี

เหตุผลทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณMelco Crown Entertainment (MCE) Crown ถือหุ้น 33.6% ใน MCE ซึ่งเพิ่งรายงานผลกำไรทั้งปีเพิ่มขึ้น 53% ส่วนแบ่งของ Crown ในส่วนนั้นอยู่ที่ 140.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้น 118% จากครึ่งแรกของปี 2013 เงินรางวัลนี้ยังช่วยให้ Crown ลดหนี้สุทธิลงเหลือ 1.68 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจาก 1.89 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปีที่แล้ว

การลงทุนอื่นๆ ของ Crown นั้นไม่ได้ใกล้เคียงมากมาย สัดส่วนการถือหุ้น 50% ของ Crown ในการดำเนินการใน ออสเตรเลียของ Betfairทำให้ขาดทุนสุทธิ 1.8 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้น 50% ของ Crown ในAspers Group คาสิโนในสหราชอาณาจักร ไม่คืนกำไรหรือรายได้ Crown ยังเปิดเผยด้วยว่า บริษัทได้ลงทุน 22.6 ล้านเหรียญสหรัฐในCaesars Growth Partners ซึ่งเป็นธุรกิจที่แยกออกมาจาก Caesars Entertainment ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการคาสิโนของสหรัฐที่มีการดำเนินการพนันออนไลน์และเกมโซเชียล ( นักลงทุน CGP ที่มีชื่อเสียงราย อื่นๆ ได้แก่ George Soros, John Paulson และ Leon Cooperman รุ่นใหญ่)

มองไปข้างหน้า Crown ยังคงรอรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์เพื่อออกใบอนุญาตการเล่นเกมคาสิโนที่ซิดนีย์ของ Crown ที่เสนอ อย่างเป็นทางการ โปรแกรมการพัฒนาของ MCE นั้นล้ำหน้ากว่ามาก โดยมีคาสิโน Studio City แห่งใหม่บนแถบ Cotai ของมาเก๊าในงบประมาณและกำลังอยู่ระหว่างการเปิดตัวกลางปี ​​2015 และCity Of Dreams มะนิลาจะเปิดในปลายปีนี้ในฟิลิปปินส์ รายงานของ Crown ไม่ได้กล่าวถึงความพยายามในการรักษาสิทธิ์ในการสร้างคาสิโนรีสอร์ทในเมืองหลวงโคลัมโบของศรีลังกา

Stijn Flapperซีอีโอของผู้พัฒนาเกมสล็อตออนไลน์ 3 มิตินายอำเภอเกมถูกปฏิเสธการประกันตัวโดยศาลเนเธอร์แลนด์เนื่องจากการสืบสวนคดีของ Flapper กำลังดำเนินอยู่ Flapper และมือปืนระดับแนวหน้าที่นายอำเภอถูกจับกุมในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน การปลอมแปลง การพนันที่ผิดกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม การจับกุมดังกล่าวมีขึ้นหลังจากยึดบัญชีธนาคาร 100 บัญชีและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 80 แห่งทั่วยุโรปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ Flapper และMichel Gregoire ผู้ร่วมก่อตั้ง Bubble Group NVซึ่งเป็นบริษัทแม่ของนายอำเภอและเป็นหนึ่งในชายสี่คนที่ถูกจับกุมในเดือนพฤศจิกายน ได้ยื่นขอประกันตัวในศาล Den Bosch อัยการคัดค้านคำขอดังกล่าว โดยอ้างว่าการสืบสวนข้อกล่าวหายังดำเนินอยู่และการจับกุมเพิ่มเติมกำลังใกล้เข้ามา ผู้พิพากษาเข้าข้างอัยการและปฏิเสธคำร้องขอประกันตัว นายอำเภอได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล แต่คณะกรรมการควบคุมการพนันของ Alderney ระงับใบอนุญาต B2B ของนายอำเภอในเดือนกันยายน

IRA RUBIN แพ้การอุทธรณ์ บุคคล ใน การประมวลผลการชำระเงินในวัน Black Friday
ที่ ถูกตัดสินว่า มีความผิด Ira Rubinแพ้การประมูลครั้งล่าสุดเพื่อให้ถูกตัดสินให้พ้นโทษ หนึ่งใน 11 บุคคลที่ถูกฟ้องเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 รูบินถูกจับกุมในอีก 10 วันต่อมาที่กัวเตมาลาขณะพยายามขึ้นเครื่องบินมายังประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2555 รูบินมีความผิดฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์และฟอกเงินซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในเดือนกรกฎาคม 2555 ประโยคดังกล่าวสูงกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคดี 18-24 เดือน แต่ผู้พิพากษาลูอิสแคปแลนเชื่อว่ารูบินเป็น

หลังจากรับโทษเกินครึ่งแล้ว Rubin ได้ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่สอง (เขียนด้วยลายมือ) ในช่วงปลายปี 2013 โดยอ้างว่าความพยายามของเขาในการหลอกธนาคารให้คิดว่าการทำธุรกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นการขายลูกกอล์ฟจริง ๆ แล้วไม่ได้ผิดกฎหมายทางเทคนิคภายใต้การพนันทางอินเทอร์เน็ต ที่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติการบังคับใช้ (UIGEA) รูบินโต้แย้งว่าเนื่องจากธุรกิจของเขาไม่ใช่การพนัน คำฟ้องจึงไม่มีมูล และผู้พิพากษาแคปแลนก็ไม่มีสิทธิ์ฟังคำแก้ตัวของรูบิน ศาลกล่าวว่า Bollocks และสั่งให้ยึดสีเทียนของ Rubin

คุกหรือเจ้ามือรับแทง? คุณโทรออก!
วันอังคารนำคำสารภาพผิดอีกครั้งที่เกิดจากการปราบปรามการพนันกีฬา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่การปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์Legends Sportsในที่สุด Timothy Robillardอดีตผู้คุมเรือนจำ Albany County มีความผิดในข้อหาส่งเสริมการพนันขั้นแรกในศาลฎีกาของรัฐ และต้องเผชิญกับการถูกปล่อยตัวตามเงื่อนไขหนึ่งปีเมื่อเขาถูกตัดสินเมื่อวันที่ 15 เมษายน นอกจากนี้ Robillard ยังตกลงที่จะริบเงิน 25,000 ดอลลาร์ และให้ความร่วมมือกับการฟ้องร้องของรัฐและรัฐบาลกลางที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อนผู้ต้องหาของเขา

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยม ดูเหมือนว่ามีคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ประสบกับบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างที่Seahawks สาด Broncosใน Super Bowl Sunday ในฮาวาย สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาบุกค้นบ้านของBradley Chibaเนื่องจากสงสัยว่าเขาเป็นเจ้ามือรับแทงม้า เมื่อเขาไม่ถูกกล่าวหาว่ารับพนัน ชิบะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตำรวจเกาะคาไวและเป็นผู้จัดการเต็มเวลาของศูนย์รับเข้าเรือนจำที่ดำเนินการประเมินผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรม ชิบะไม่ได้ถูกจับกุม แต่เจ้าหน้าที่ได้ยึดคอมพิวเตอร์และกระดาษจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาพบ คณะกรรมาธิการได้ยกโทษให้ชิบะออกจากหน้าที่ และพนักงานต้อนรับในเรือนจำบอกกับสำนักข่าวฮาวายว่า ชิบะอยู่ระหว่างการลาBetSoft Gamingผู้ริเริ่มและผู้นำด้านเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง ได้ประกาศว่าพวกเขาได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนพิเศษกับ Kroon Casino ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ iGaming ออนไลน์ชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ Kroon Casino จะนำเสนอแคตตาล็อก Slots3™ อันเป็นเอกลักษณ์ของ BetSoft เกม 3D Poker3™ และ ToGo™ บนมือถือให้กับผู้เล่น

betsoftgaming-partnership-kroon-คาสิโน“Kroon Casino เป็นการดำเนินการ iGaming ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับในเนเธอร์แลนด์” Anthony Locke หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BetSoft กล่าว “เราไม่สามารถตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้วที่ได้รับเลือกจากหน่วยปฏิบัติการชั้นนำที่น่านับถือและแท้จริง การมีเกม 3D ที่แท้จริงที่ไม่เหมือนใครของเราที่ Kroon Casino นำเสนอถือเป็นการรัฐประหารครั้งใหญ่สำหรับเรา เกมของเราที่มีแอนิเมชั่นภาพยนตร์ 3 มิติที่น่าตื่นเต้น เพลงประกอบที่น่าดึงดูดใจ และธีมที่น่าสนใจมากมาย จะต้องสร้างความพึงพอใจและสร้างความพึงพอใจให้กับฐานผู้เล่นจำนวนมหาศาลของ Kroon โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนอุปกรณ์พกพาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว”

“ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาดเนเธอร์แลนด์ เรารู้วิธีมองหาระดับคุณภาพที่เราต้องการในเกมที่เราให้บริการสำหรับผู้เล่นของเรา” ตัวแทน Kroon Casino กล่าว “เรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับนักประดิษฐ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม และนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกเป็นพันธมิตรกับ BetSoft Gaming ผู้นำของโลก 3D ที่ไม่มีปัญหา เรามีความยินดีที่จะนำเสนอเกมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ให้กับผู้เล่นของเรา”

เกี่ยวกับเกม BetSoft:

BetSoftGaming เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง เป็นผู้พัฒนาระดับ Tier One และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบเกมออนไลน์ที่สมบูรณ์ ด้วยคลังเกมกว่า 150 เกมรวมถึงซีรีส์ Slots3™ อันเป็นสัญลักษณ์ BetSoft Gaming ตอบสนองและเหนือกว่าคุณภาพที่พบในวิดีโอเกมคอนโซลและภาพยนตร์แอนิเมชั่น ตั้งแต่ปี 2012 BetSoft ได้ริเริ่มการผลักดันอย่างเข้มข้นเข้าสู่ภาคเกมมือถือ โดยมีเกม Slots3™ ยอดนิยมหลายเกมในรูปแบบดังกล่าว BetSoft เริ่มเปิดตัวเกม Slots3™ Interactive™ ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในช่วงกลางปี ​​2013 ซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตของเกมสล็อตออนไลน์ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของ BetSoftGaming รวมถึงการดำเนินงานเกมชั้นนำในอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมขายของ BetSoft Gaming ที่sales@betsoftgaming.comหรือเยี่ยมชมwww.betsoftgaming.com

BetSoft Gaming ผู้ริเริ่มและผู้นำด้านเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง ได้ประกาศว่าพวกเขาได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนพิเศษกับ Kroon Casino ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ iGaming ออนไลน์ชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ Kroon Casino จะนำเสนอแค็ตตาล็อก Slots3™ อันเป็นเอกลักษณ์ของ BetSoft เกม 3D Poker3™ และ ToGo™ บนมือถือให้กับผู้เล่น

“Kroon Casino เป็นการดำเนินการ iGaming ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับในเนเธอร์แลนด์” Anthony Locke หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BetSoft กล่าว “เราไม่สามารถตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้วที่ได้รับเลือกจากหน่วยปฏิบัติการชั้นนำที่น่านับถือและแท้จริง การมีเกม 3D สมัครเล่นคาสิโน ที่แท้จริงที่ไม่เหมือนใครของเราที่ Kroon Casino นำเสนอถือเป็นการรัฐประหารครั้งใหญ่สำหรับเรา เกมของเราที่มีแอนิเมชั่นภาพยนตร์ 3 มิติที่น่าตื่นเต้น เพลงประกอบที่น่าดึงดูดใจ และธีมที่น่าสนใจมากมาย จะต้องสร้างความพึงพอใจและสร้างความพึงพอใจให้กับฐานผู้เล่นจำนวนมหาศาลของ Kroon โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนอุปกรณ์พกพาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว”

“ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาดเนเธอร์แลนด์ เรารู้วิธีมองหาระดับคุณภาพที่เราต้องการในเกมที่เราให้บริการสำหรับผู้เล่นของเรา” ตัวแทน Kroon Casino กล่าว “เรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับนักประดิษฐ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม และนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกเป็นพันธมิตรกับ BetSoft Gaming ผู้นำของโลก 3D ที่ไม่มีปัญหา เรามีความยินดีที่จะนำเสนอเกมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ให้กับผู้เล่นของเรา”

เกี่ยวกับเกม BetSoft:

BetSoft Gaming เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง เป็นผู้พัฒนา Tier One และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ระบบที่สมบูรณ์ ด้วยคลังเกมที่มีมากกว่า 150 เกมรวมถึงซีรีส์ Slots3™ ที่เป็นสัญลักษณ์ BetSoft Gaming สามารถตอบสนองและเหนือกว่าคุณภาพที่พบในวิดีโอเกมคอนโซลและภาพยนตร์แอนิเมชั่น ตั้งแต่ปี 2012 BetSoft ได้ริเริ่มการผลักดันอย่างเข้มข้นเข้าสู่ภาคเกมมือถือ โดยมีเกม Slots3™ ยอดนิยมหลายเกมให้บริการในรูปแบบนั้น BetSoft เริ่มเปิดตัวเกม Slots3™ Interactive™ ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในช่วงกลางปี ​​2013 ซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตของเกมสล็อตออนไลน์ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของ BetSoft Gaming รวมถึงการดำเนินงานด้านเกมชั้นนำในอุตสาหกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมขายของ BetSoft Gaming ที่

sales@betsoftgaming.com หรือเยี่ยมชม www.betsoftgaming.com

BetSoft Gamingผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการเล่นเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับ Chumba Casino ของ Virtual Gaming Worlds ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับตลาดเกิดใหม่ของ Social Gambling ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ ชุมบาคาสิโนจะเข้าร่วมชุดเกมที่สมบูรณ์ของ BetSoft รวมถึงซีรีส์ Slots3™ ที่ก้าวล้ำของวิดีโอสล็อต 3 มิติที่แท้จริง เกมโต๊ะและวิดีโอโป๊กเกอร์ และคอลเลกชันเกมมือถือ ToGo™ ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว .

betsoftgaming-partnership-chumba-คาสิโนชุมบาคาสิโนเป็นแพลตฟอร์มเกมโซเชียลโลกเสมือนจริงแห่งแรกของโลกที่ผสมผสานกับเสน่ห์และเสน่ห์ของ iGaming สร้างจากองค์ประกอบที่ทำให้เกมโซเชียลได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น ธุรกรรมขนาดเล็ก และรางวัลพิเศษ นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับความบันเทิง Slots3 ™ใหม่ที่น่าตื่นเต้นสองบรรทัดของ BetSoft ซึ่งเป็นเกมแรกในอุตสาหกรรม: Slots3 Arcade ™เช่น SugarPop ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก! ด้วยชุดขยายระดับแรกล่าสุด และ Slots3 Interactive™ เช่น Whospunit? ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของการฆาตกรรมและความลึกลับ ทั้งสองสายพยายามที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากโลกแห่งเกมโซเชียลที่กำลังพัฒนา โดยมีความก้าวหน้าของระดับ วัตถุประสงค์โบนัส และคะแนนเกมอย่างต่อเนื่อง

“Chumba Casino เป็นแนวคิดใหม่ของ iGaming” Anthony Locke หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BetSoft กล่าว “เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน และเรามักจะค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นในการนำเสนอเกมของเรา ตลาดเกมโซเชียลและการพนันกำลังมาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ VGW สร้างขึ้นที่นี่เป็นพาหนะที่ผ่านพ้นไม่ได้สำหรับการส่งมอบเนื้อหา iGaming ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”

Laurence Escalante ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Virtual Gaming Worlds กล่าว “เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะทำสัญญากับ BetSoft Gaming สำหรับแคตตาล็อกเกมที่โดดเด่นของพวกเขา พวกเขาเป็นผู้นำตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นผู้นำอย่างกล้าหาญด้วยความก้าวหน้าระดับสูงสุด ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ของเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการเล่นด้วย เราคาดการณ์อนาคตที่ประสบความสำเร็จในการเป็นหุ้นส่วนกับ BetSoft”

เกมชั้นนำในอุตสาหกรรมของ BetSoft จะวางจำหน่ายที่ Chumba Casino ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

เกี่ยวกับเกม BetSoft:

BetSoft Gaming เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง เป็นผู้พัฒนา Tier One และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ระบบที่สมบูรณ์ ด้วยคลังเกมกว่า 150 เกมรวมถึงซีรีส์ Slots3™ อันเป็นสัญลักษณ์ BetSoft Gaming ตอบสนองและเหนือกว่าคุณภาพที่พบในวิดีโอเกมคอนโซลและภาพยนตร์แอนิเมชั่น ตั้งแต่ปี 2012 BetSoft ได้ริเริ่มการผลักดันอย่างเข้มข้นเข้าสู่ภาคเกมมือถือ โดยมีเกม Slots3™ ยอดนิยมหลายเกมในรูปแบบดังกล่าว BetSoft เริ่มเปิดตัวเกม Slots3™ Interactive™ ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในช่วงกลางปี ​​2013 ซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตของเกมสล็อตออนไลน์ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของ BetSoft Gaming รวมถึงการดำเนินงานด้านเกมชั้นนำในอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมขายของ BetSoft Gaming ที่sales@betsoftgaming.comหรือเยี่ยมชมwww.betsoftgaming.com

เกี่ยวกับ Virtual Gaming Worlds (VGW):

VGW เป็นการเริ่มต้นในออสเตรเลียที่มีเป้าหมายในการบรรจบกันของ Social Gaming และ Social Gambling ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำนวัตกรรมของการเล่นเกมไปสู่เกมคาสิโนบนโซเชียล VGW ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และได้สร้างแพลตฟอร์มเกมโซเชียลโลกเสมือนและเกมระดับคาสิโนแบบบรรจบกันแห่งแรกของโลกอย่างเงียบ ๆ โดยมีเป้าหมายที่โอกาสการพนันทางสังคมจำนวนมหาศาลEzugi ผู้ให้บริการระบบเกมดีลเลอร์สดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ประกาศในวันนี้ว่า White Hat Gaming จะรวมโซลูชัน Live Casino ของ Ezugi เข้ากับแพลตฟอร์มเกม

ข้อตกลงการจัดจำหน่ายจะเห็นEzugiให้บริการเกมทั้งหมดรวมถึง Black Jack, Roulette, Baccarat และ Live Lottery เกมดีลเลอร์สดทั้งหมดของ Ezugi จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชัน HTML5 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่รวมถึงแอปพลิเคชันเนทีฟของ Android

“เราตื่นเต้นที่จะเพิ่ม Ezugi ลงในแพลตฟอร์มของเรา” Max Wright ซีอีโอของ White Hat Gaming กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราและยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์สดที่ทันสมัยที่สุดเช่น Ezugi”

Kfir Kugler ซีอีโอของ Ezugi กล่าวเสริมว่า: “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ดำเนินการจำนวนมากขึ้นกำลังติดต่อ Ezugi เนื่องจากเราเป็นผู้นำตลาดในการจัดหาโซลูชัน Live Casino เมื่อพูดถึงนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรายังคงเป็นผู้นำด้วยผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีสดของเราซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้ว และจะเปิดตัวคีโนสดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ไม่มีผู้ให้บริการโซลูชันคาสิโนสดรายอื่นที่สามารถจับคู่ความคล่องตัวในการพัฒนาของเราเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกมสดที่เพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าของเรา”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ให้ความรู้

Mathias Larsson ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

มือถือ +44(0) 758 4811178

อีเมล: mathais.larsson@ezugi.com

เอ็มแอนด์ซี

มาร์ค แมคกินเนส

มือถือ +44(0)7970 150907

อีเมล: markmcguinness@mmc.co.im

การเล่นเกมหมวกขาว

แม็กซ์เวลล์ ไรท์ ซีอีโอ

โทรศัพท์ +44 (0) 203 289 6872

อีเมล: max.wright@whitehatgaming.com

เกี่ยวกับ Ezugi

Ezugi เป็นผู้ให้บริการระบบเกมดีลเลอร์สดที่เป็นนวัตกรรม ด้วยแพลตฟอร์มที่มีผู้ดำเนินการหลายคนที่ทันสมัย ​​เป็นผู้นำในการส่งมอบหลายช่องทางสำหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำและแบรนด์คาสิโนทั่วโลก ระบบของ Ezugi ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมฟีดวิดีโอของดีลเลอร์สดเข้ากับเว็บไซต์ ภาษา และสกุลเงินของผู้ให้บริการหลายราย Ezugi ให้บริการเกมสดยอดนิยม เช่น แบล็คแจ็ค บาคาร่า รูเล็ต และลอตเตอรี รวมถึงเกม RNG และมินิเกม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.Ezugi.com

เกี่ยวกับไวท์เกมมิ่ง

White Hat Gaming เป็นผู้รวบรวมซอฟต์แวร์เกมที่ให้บริการคาสิโนชั้นนำของตลาดและเนื้อหาบิงโกรวมกับแบ็คออฟฟิศส่วนกลางเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย พวกเขาให้ทั้ง API โดยตรงสำหรับผู้ดำเนินการที่มีอยู่และข้อเสนอไวท์เลเบลเต็มรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมwww.whitehatgaming.comBetSoft Gamingผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการเล่นเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับ Chumba Casino ของ Virtual Gaming Worlds ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับตลาดเกิดใหม่ของ Social Gambling ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ ชุมบาคาสิโนจะเข้าร่วมชุดเกมที่สมบูรณ์ของ BetSoft รวมถึงซีรีส์ Slots3™ ที่ก้าวล้ำของวิดีโอสล็อต 3 มิติที่แท้จริง เกมโต๊ะและวิดีโอโป๊กเกอร์ และคอลเลกชันเกมมือถือ ToGo™ ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว .

betsoftgaming-partnership-chumba-คาสิโนชุมบาคาสิโนเป็นแพลตฟอร์มเกมโซเชียลโลกเสมือนจริงแห่งแรกของโลกที่ผสมผสานกับเสน่ห์และเสน่ห์ของ iGaming สร้างจากองค์ประกอบที่ทำให้เกมโซเชียลได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น ธุรกรรมขนาดเล็ก และรางวัลพิเศษ นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับความบันเทิง Slots3 ™ใหม่ที่น่าตื่นเต้นสองบรรทัดของ BetSoft ซึ่งเป็นเกมแรกในอุตสาหกรรม: Slots3 Arcade ™เช่น SugarPop ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก! ด้วยชุดขยายระดับแรกล่าสุด และ Slots3 Interactive™ เช่น Whospunit? ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของการฆาตกรรมและความลึกลับ ทั้งสองสายพยายามที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากโลกแห่งเกมโซเชียลที่กำลังพัฒนา โดยมีความก้าวหน้าของระดับ วัตถุประสงค์โบนัส และคะแนนเกมอย่างต่อเนื่อง

“Chumba Casino เป็นแนวคิดใหม่ของ iGaming” Anthony Locke หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BetSoft กล่าว “เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน และเรามักจะค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นในการนำเสนอเกมของเรา ตลาดเกมโซเชียลและการพนันกำลังมาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ VGW สร้างขึ้นที่นี่เป็นพาหนะที่ผ่านพ้นไม่ได้สำหรับการส่งมอบเนื้อหา iGaming ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”

Laurence Escalante ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Virtual Gaming Worlds กล่าว “เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะทำสัญญากับ BetSoft Gaming สำหรับแคตตาล็อกเกมที่โดดเด่นของพวกเขา พวกเขาเป็นผู้นำตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เป็นผู้นำอย่างกล้าหาญด้วยความก้าวหน้าระดับสูงสุด ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ของเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการเล่นด้วย เราคาดการณ์อนาคตที่ประสบความสำเร็จในการเป็นหุ้นส่วนกับ BetSoft”

เกมชั้นนำในอุตสาหกรรมของ BetSoft จะวางจำหน่ายที่ Chumba Casino ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

เกี่ยวกับเกม BetSoft:

BetSoft Gaming เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำเกมภาพยนตร์ 3 มิติที่แท้จริง เป็นผู้พัฒนา Tier One และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ระบบที่สมบูรณ์ ด้วยคลังเกมกว่า 150 เกมรวมถึงซีรีส์ Slots3™ อันเป็นสัญลักษณ์ BetSoft Gaming ตอบสนองและเหนือกว่าคุณภาพที่พบในวิดีโอเกมคอนโซลและภาพยนตร์แอนิเมชั่น ตั้งแต่ปี 2012 BetSoft ได้ริเริ่มการผลักดันอย่างเข้มข้นเข้าสู่ภาคเกมมือถือ โดยมีเกม Slots3™ ยอดนิยมหลายเกมในรูปแบบดังกล่าว BetSoft เริ่มเปิดตัวเกม Slots3™ Interactive™ ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงในช่วงกลางปี ​​2013 ซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตของเกมสล็อตออนไลน์ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางของ BetSoft Gaming รวมถึงการดำเนินงานด้านเกมชั้นนำในอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมขายของ BetSoft Gaming ที่sales@betsoftgaming.comหรือเยี่ยมชมwww.betsoftgaming.com

เกี่ยวกับ Virtual Gaming Worlds (VGW):

VGW เป็นการเริ่มต้นในออสเตรเลียที่มีเป้าหมายในการบรรจบกันของ Social Gaming และ Social Gambling ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำนวัตกรรมของการเล่นเกมมาสู่เกมคาสิโนบนโซเชียล VGW ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และได้สร้างแพลตฟอร์มเกมโซเชียลโลกเสมือนจริงและเกมระดับคาสิโนแบบบรรจบกันแห่งแรกของโลกอย่างเงียบ ๆ โดยมีเป้าหมายที่โอกาสการพนันทางสังคมจำนวนมหาศาล